અન્ય એક કોલની માહિતી

અજાણ્યો શખ્સ: એ નંબર કિસકા હૈ?
જીજ્ઞેશ: જીજ્ઞેશભાઈકા નંબર હૈ આપ કૌન બોલ રહે હૈ
અજાણ્યો શખ્સ: લલ્લુ પંજુ સમજ લીયા હૈ કયા?
જીજ્ઞેશ: કૌન બોલ રહા હૈ આપ?
અજાણ્યો શખ્સ: કોઈ ભી બોલ રહા હું તુજે પરિણામ ચાહીયે, પરિણામ દેંગે ઠીક હૈ
જીજ્ઞેશ: કૌન બોલ રહા હૈ તું???
અજાણ્યો શખ્સ: લલ્લુ પંજુ સમજ લીયા હૈ?