રવી પૂજારીના ધમકીભર્યા ફોન કોલની માહિતી


રવી પૂજારી -જિગ્નેશ મેવાણી
જિજ્ઞેશ મેવાણીના પીએ- હા..જી. ..કૌન બોલ રહે હૈ
રવી પૂજારી : મેસેજ મિલા તેરે કો મેસેજ મિલા..ક્યામેસેજ ભેજા હૈ તેરે કો.
જિજ્ઞેશ મેવાણીના પીએ : નહીં દેખ લેતા હું . કુછ પતા નહીં.. આપ કૌન બોલ રહે હૈજી..
રવી પૂજારી : રવી બાત કર રહા હું રવી પૂજારી બાત કર રહા હું ઓસ્ટ્રેલિયા સે
રવી પૂજારી : મેસેજ પઢ મેસેજ પઢ. તેરે કો બાદ મૈ ફીર સે મે કરતા હું મેં મેસેજ પઢ લે તું
જિગ્નેશ પીએ : જી હા..જી