૧૦ પ્ૌકીની આઠ કંપનીઓની મૂડી ૮૬૦૦૦ કરોડ વધી ગઇ

મુંબઈ, તા.૮
શેરબજારમાં છેલ્લા સપ્તાહના ગાળા દૃરમિયાન ટોચની ૧૦ કંપનીઓ પ્ૌકીની આઠ કંપનીઓની માર્કેટ મૂડીમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. આઠ કંપનીઓની માર્કેટ મૂડી સંયુક્તરીત્ો ૮૬૦૦૦ કરોડની આસપાસ વધી છે. ટીસીએસની માર્કેટ મૂડીમાં સૌથી વધુ વધારો થયો છે. ઓઇલ એન્ડ ન્ોચરલ ગ્ોસ કોર્પોરેશન અને ઇન્ફોસીસ સિવાય બાકીની આઠ બ્લુચીપ કંપનીઓની માર્કેટ મૂડીમાં શુક્રવારના દિૃવસ્ો પુરા થયેલા સપ્તાહ દૃરમિયાન ત્ોમની માર્કેટ મૂડીમાં કુલ ૮૫૯૯૮.૨૮ કરોડનો વધારો થયો છે.
આઈટીની મહાકાય કંપની ટીસીએસની માર્કેટ મૂડીમાં સૌથી વધુ ૧૯૨૧૯.૪૫ કરોડનો વધારો થતાં ત્ોની માર્કેટ મૂડી વધીન્ો ૫૬૪૬૫૭.૪૧ કરોડ થઇ છે જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીની માર્કેટ મૂડી ૧૭૦૭૧.૮૯ કરોડ વધીન્ો ૫૭૬૨૯૪.૮૮ કરોડ થઇ છે. માર્કેટ મૂડીમાં પ્રથમ સ્થાન પર રહેવા માટે આગામી સપ્તાહમાં ટીસીએસ અને આરઆઈએલ વચ્ચે જોરદૃાર સ્પર્ધા રહી શકે છે.
સ્ટેટ બ્ોંક ઓફ ઇન્ડિયા અને
મારુતિ સુઝુકીની માર્કેટ મૂડીમાં
ક્રમશ: ૧૫૯૭૩.૧૧ કરોડ અને ૧૦૪૧૨.૭૦ કરોડનો વધારો થયો છે. હિન્દૃુસ્તાન યુનિલીવરની માર્કેટ મૂડી ૮૬૦૪ કરોડ વધીન્ો ૨૯૭૭૬૩.૪૦ કરોડ થઇ છે. એચડીએફસી બ્ોંકની માર્કેટ મૂડીમાં ૮૧૦૯.૬૬ કરોડ વધીન્ો હવે ૪૯૮૯૫૮.૧ કરોડ થઇ છે. આઈટીની માર્કેટ મૂડી અને એચડીએફસીની માર્કેટ મૂડી પણ વધી છે. શુક્રવારના દિૃવસ્ો પુરા થયેલા સપ્તાહ દૃરમિયાન બ્ો કંપનીઓની માર્કેટ મૂડી ઘટી છે જેમાં ઓએનજીસીની માર્કેટ મૂડી ૧૧૫૪.૯૯ કરોડ ઘટીન્ો ૨૨૭૦૧૯.૯૩ કરોડ થઇ છે.
આવી જ રીત્ો ઇન્ફોસીસની માર્કેટ મૂડી ૧૧૧૩.૯૦ કરોડ ઘટીન્ો ૨૪૬૯૫૨.૦૨ કરોડ થઇ છે. માર્કેટ મૂડીની દ્રષ્ટિએ આરઆઈએલ પ્રથમ સ્થાન્ો છે પરંતુ ટીસીએસ વધારે પાછળ નહીં હોવાથી આવતીકાલથી શરૂ થતાં નવા કારોબારી સ્ોશનમાં બંન્ો વચ્ચે જોરદૃાર સ્પર્ધા રહેશે. આ સપ્તાહમાં પુરા થયેલા ગાળા દૃરમિયાન સ્ોંસ્ોક્સ ૬૫૮ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો બંધ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૨૧૮ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો નવી સુધારાવાળી સપાટી ઉપર રહૃાો હતો. શેરબજારમાં તમામ કંપનીઓની નજર હવે કેન્દ્રિત રહેશે.
કોર્પોરેટ જગતમાં ટોપની કંપનીઓ નવા સપ્તાહમાં કેવો દૃેખાવ કરે છે ત્ોના ઉપર તમામનું ધ્યાન છે.