બોલો.... માત્ર કાગળ પર જ રહેલી યોજના પાછળ સરકારે બે વર્ષમાં 5,683 લાખ ખર્ચી નાખ્યા

  • બોલો.... માત્ર કાગળ પર જ રહેલી યોજના પાછળ સરકારે બે વર્ષમાં 5,683 લાખ ખર્ચી નાખ્યા
    બોલો.... માત્ર કાગળ પર જ રહેલી યોજના પાછળ સરકારે બે વર્ષમાં 5,683 લાખ ખર્ચી નાખ્યા

ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારે માત્ર કાગળ પર જ રહેલી એક યોજના પાછળ બે વર્ષમાં રૂ.5,683.01 લાખ ખર્ચી નાખ્યા છે. આ યોજનાનું નામ છે 'કલ્પસર યોજના'. વર્ષ 1999માં મંજૂર થયેલી આ યોજના હજુ સુધી માત્ર કાગળ પર જ ચાલી રહી છે અને સરકાર દ્વારા આ યોજનાના આયોજન પાછળ વર્ષ 2017-18માં રૂ.3590.95 લાખ, વર્ષ 2018-19માં રૂ. 2036.02 લાખ  અને 31, મે 2019 સુધીમાં રૂ. 56.04 લાખનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. 

વિધાનસભાની પ્રશ્નોત્તરીમાં સાવરકુંડલાના ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાત એ પૂછેલા પ્રશ્નના જવાબમાં રાજ્ય સરકારે સ્વીકાર કર્યો છે કે, કલ્પસર યોજના અંતર્ગત સમુદ્રશાસ્ત્ર અને પર્યાવરણીય સંબંધિત વિવિધ અભ્યાસો ઉપરાંત કલ્પસર ડેમ બનાવવા માટે વિવિધ અભ્યાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. કલ્પસર યોજનાનો અહેવાલ તૈયાર કરવાની કામગીરી પૈકી કુલ 25 અભ્યાસો પૂર્ણ કરાયા છે અને 8 અભ્યાસો પ્રગતિ હેઠળ છે.