ત્રાસવાદ સામેના જંગમાં સાઉદી ભારતની સાથે

  • ત્રાસવાદ સામેના જંગમાં સાઉદી ભારતની સાથે
    ત્રાસવાદ સામેના જંગમાં સાઉદી ભારતની સાથે

નવી દિૃલ્હી, તા. ૨૦
પુલવામામાં આતંકવાદૃી હુમલાન્ો લઇને દૃુનિયાભરના મહત્વપ્ાૂર્ણ દૃેશો તરફથી ભારતન્ો ટેકો મળી રહૃાો છે. હવે સાઉદૃી અરબ્ો પણ આતંકવાદૃ સામેના જંગમાં ભારતનો સાથ આપવાની વાત કરી છે. સાઉદૃી ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદૃ બિન સલમાન્ો આતંકવાદૃના મામલા પર આજે કહૃાું હતું કે, અમે ભારતની સાથે દૃરેક પ્રકારના સહકાર માટે ત્ૌયાર છીએ. સલમાન્ો કહૃાું હતું કે, અમે ઇન્ટેલીજન્સથી લઇન્ો અન્ય ચીજો સુધી સાથ આપવા માટે ત્ૌયાર છીએ. આ પહેલા વડાપ્રધાન મોદૃીએ પુલવામા હુમલાનો ઉલ્લેખ કરીન્ો કહૃાું હતું કે, આ હુમલો દૃુનિયામાં છવાયેલા આતંકવાદૃી ખતરાના બર્બરતાની નિશાની છે. મોદૃીએ કહૃાું હતું કે, અમે આ બાબત ઉપર સહમત છીએ કે આતંકવાદૃન્ો સમર્થન આપી રહેલા દૃેશો ઉપર દૃબાણ લાવવામાં આવે ત્ો જરૂરી છે. આતંકવાદૃની સામે મજબ્ાૂત કાર્યયોજનાની જરૂર દૃેખાઈ રહી છે. ત્રાસવાદૃી તાકાતો યુવાનોન્ો ગ્ોરમાર્ગ્ો ન દૃોરી શકે ત્ો માટે પગલા લેવાની જરૂર છે. મોદૃીએ કહૃાું હતું કે, સાઉદૃી અરબ અને અમે આ સંબંધમાં એક સમાન અભિપ્રાય ધરાવીએ છીએ. કાઉન્ટર ટેરેરિઝમ, દૃરિયાઈ સુરક્ષા અને સાયબર સિક્યુરિટીના ક્ષેત્રમાં બંન્ો દૃેશો વચ્ચે સંબંધ વધારે મજબ્ાૂત થશે. અમારા આમંત્રણન્ો સ્વીકાર કરવા બદૃલ ત્ોઓ ક્રાઉન પ્રિન્સનો આભાર માન્ો છે. ક્રાઉન પ્રિન્સ્ો કહૃાું હતું કે, ત્ોઓ પ્રથમ વખત ભારત આવ્યા છે. પ્રતિનિધિમંડળ સાથે ત્ોઓ પ્રથમ વખત આવ્યા છે. અમારા સંબંધો હજારો વર્ષો જુના છે. છેલ્લા ૫૦ વર્ષમાં સંબંધો વધારે મજબ્ાૂત થયા છે. મોહમ્મદૃ બિન સલમાન્ો કહૃાું હતું કે, સાઉદૃી અરબમાં મોદૃી ૨૦૧૬માં પહોંચ્યા હતા. ત્યારથી લઇન્ો હજુ સુધી અન્ોક સફળતાઓ હાંસલ કરવામાં આવી છે. ૪૪ અબજ ડોલરનું મૂડીરોકાણ કરવા સહમતિ દૃર્શાવી છે. ડાયવર્સીફિકેશન પર અમે કામ કરી રહૃાા છે. ભારત સાથે સહકાર કરવા માટે ઇચ્છુક છીએ. આ પહેલા પાકિસ્તાનની યાત્રામાં સાઉદૃી ક્રાઉન પ્રિન્સ્ો કહૃાં હતું કે ત્ોઓ ૨૦ અબજ ડોલરના મૂડીરોકાણનું વચન આપી ચુક્યા છે. મોદૃીએ કહૃાું હતું કે, સાઉદૃી અરબના નાગરિકો માટે ઇવિઝાનું વિસ્તરણ કરવામાં આવી રહૃાું છે. ભારતીયો માટે હજ ક્વોટામાં વધારો કરવા માટે અમે આભારી છીએ. ૨.૭ મિલિયન ભારતીયાની સાઉદૃી અરબમાં શાંતિપ્ાૂર્ણ ભાગીદૃારી માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. અમારા અર્થતંત્રમાં સાઉદૃી અરબથી સંસ્થાગત મૂડીરોકાણન્ો જગ્યા આપવા માટે અમે સહમત થયા છીએ. ભારતમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ટરમાં સાઉદૃના મૂડીરોકાણનું અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. ૨૦૩૦ મેક ઇન ઇન્ડિયા અન્ો સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા માટે મહત્વપ્ાૂર્ણ પહેલ કરી રહૃાા છીએ. પાકિસ્તાન ઉપર ત્ોજાબી પ્રહાર કરતા વડાપ્રધાન મોદૃીએ કહૃાું હતું કે, ભારત આતંકવાદૃનો ભોગ બન્ો છે. ત્ોમણે માંગ કરી હતી કે, તમામ દૃેશોએ આતંકવાદૃના સ્વરુપન્ો ફગાવી દૃેવા માટે આગળ આવવું જોઇએ. આતંકવાદૃીઓન્ો મળતા નાણા ઉપર બ્રેક મુકાવી જોઇએ.