સાઉદૃીના પ્રિન્સન્ો ગળે મળવા મુદ્દે કોંગ્રેસ ખફા

નવીદિૃલ્હી, તા. ૨૦
કોંગ્રેસ્ો સાઉદૃી અરબના યુવરાજ મોહમ્મદૃ બિન સલમાનના પ્રોટોકોલથી અલગ થઇન્ો જવાના મુદ્દે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીની આજે ટિકા કરી હતી અન્ો કહૃાું હતું કે, પાકિસ્તાનની મદૃદૃ સાઉદૃી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. આતંકવાદૃ વિરોધી પ્રયાસોની પ્રશંસા કરનાર લોકોન્ો ગળે લગાવીન્ો શહીદૃોન્ો યાદૃ કરવામાં આવી રહૃાા છે. વડાપ્રધાન સાઉદૃી અરબન્ો કહી રહૃાા છે કે, ત્ોઓ આતંકવાદૃ વિરોધી લડાઈન્ો લઇન્ો પાકિસ્તાનની પ્રશંસા કરનાર સંયુક્ત નિવેદૃનથી પોતાન્ો અલગ કરે. કોંગ્રેસના મુખ્ય પ્રવક્તા રણદૃીપ સુરજેવાલાએ બિન સલમાન અને મોદૃીના ગળે લાગનાર ફોટો અન્ો પાકિસ્તાન-સાઉદૃી નિવેદૃનન્ો પણ ટિપ્પણી કરી છે. સુરજેવાલાએ કહૃાું છે કે, મોદૃી સાઉદૃી અરેબિયાન્ો શું કહેવા માંગ્ો છે ત્ો કોઇન્ો સમજાઈ રહૃાું નથી.