સુપ્રીમ કોર્ટની લાલઆંખ....

  • સુપ્રીમ કોર્ટની લાલઆંખ....
    સુપ્રીમ કોર્ટની લાલઆંખ....

નવી દિૃલ્હી,તા. ૨૦
રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ અનિલ અંબાણીન્ો સુપ્રીમ કોર્ટે આજે મોટો ફટકો આપ્યો હતો. અનિલ અંબાણીન્ો પોતાની કંપની ગ્રુપના બ્ો ડિરેક્ટરો સાથે હવે જેલમાં જવું પડી શકે છે. સુપ્રીમ કોર્ટે એરિક્શન ઇન્ડિયાની અરજી ઉપર અનિલ અંબાણીન્ો તિરસ્કારના મામલામાં દૃોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. તિરસ્કારના મામલામાં દૃોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા બાદૃ ત્ોમન્ો જંગી દૃંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. સુપ્રીમ કોર્ટે અંબાણી ઉપરાંત રિલાયન્સ ટેલિકોમના અધ્યક્ષ સતીષ શેઠ અન્ો રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાટેલના અધ્યક્ષ છાયા વિરાણીન્ો કોર્ટમાં આપવામાં આવેલા નિવેદૃનો, ખાતરી અને ત્ોની સાથે જોડાયેલા આદૃેશોના ભંગના મામલામાં દૃોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદૃામાં શું કહૃાું ત્ો નીચે મુજબ છે.
રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશનના અધ્યક્ષ અનિલ અંબાણી અન્ો ત્ોમના સાથીઓ દ્વારા બિનશરતી માફીન્ો સ્વીકારવાનો સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા ઇન્કાર કરવામાં આવ્યો
ટેલિકોમના સાધન બનાવનાર એરિક્શન કંપનીન્ો ૫૫૦ કરોડ રૂપિયા ચુકવણી નહીં કરવાના મામલામાં સુપ્રીમે અનિલ અંબાણી અન્ો રિલાયન્સ ટેલિકોનમા અધ્યક્ષ સતીષ શેઠ અન્ો રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા ટેલના અધ્યક્ષ છાયા વિરાણીન્ો દૃોષિત ઠેરવ્યા
ચાર સપ્તાહમાં એરિક્શનન્ો ૪૫૩ કરોડ રૂપિયા ચુકવવામાં નહીં આવે તો ત્રણ મહિના જેલની સજા કરાશે
સુપ્રીમ કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં એક-એક કરોડ રૂપિયા જમા કરવા માટેનો પણ આદૃેશ. આવું નહીં કરવાની સ્થિતિમાં વધારાની એક-એક મહિનાની જેલ થશે
રિલાયન્સ ગ્રુપ તરફથી કોર્ટની રજિસ્ટ્રીમાં આપવામાં આવેલા ૧૧૮ કરોડ રૂપિયા એરિક્શનન્ો આપવાનો આદૃેશ કરવામાં આવ્યો
આગામી દિૃવસોમાં અનિલ અંબાણીન્ો કાયદૃાકીય ગ્ાૂંચનો સામનો કરવો પડશે
રાફેલ વિમાન સોદૃાબાજી માટે રોકાણ માટે ગ્રુપ પાસ્ો પ્ૌસા છે પરંતુ એરિક્શનન્ો ચુકવવા પ્ૌસા નહીં હોવાની એરિક્શનની દૃલીલની નોંધ લેવાઈ