પથ્થરબાજોની સામે કઠોર પગલા લેવાનો પણ સમય

પુલવામા, તા.૧૮
પુલવામા હુમલાના માસ્ટર માઈન્ડ ગાજી ઉર્ફે કામરાનન્ો ઠાર કરવામાં આવ્યા બાદૃ ત્રાસવાદૃીઓ સામે ઓપરેશન વેળા આજે ફરી એકવાર સ્થાનિક લોકોએ સ્ોનાની કાર્યવાહી આડે અડચણો ઉભી કરવાના પ્રયાસ કર્યા હતા. સુરક્ષા દૃળો પર પથ્થરમારો કરીન્ો સ્થાનિક લોકોએ ફરી પ્રશ્ર્નો ઉઠાવ્યા છે. સ્થાનિક લોકોન્ો વારંવાર જતા રહેવા માટે સુરક્ષા દૃળોએ અપીલ કરી હોવા છતાં આ લોકોએ અડચણો ઉભી કરવામાં પ્રયાસો કર્યા હતા. જેથી સુરક્ષા દૃળો સામે અડચણો ઉભી થઈ હતી. સ્થાનિક પથ્થરબાજોન્ો જડબાતોડ જવાબ આપવામાં સુરક્ષા દૃળો કેમ ખચકાઈ રહૃાા છે ત્ોવા પ્રશ્ર્નો પણ હવે થઈ રહૃાા છે. કારણ કે આતંકવાદૃીઓ સામેની કાર્યવાહીમાં મદૃદૃરૂપ થનાર તમામ પણ આતંકવાદૃી અન્ો દૃેશના દૃુશ્મન હોવાની વાત સ્ોનાના ટોપ અધિકારીઓ પણ કરી ચુક્યા છે ત્યારે પથ્થરબાજો સામે પણ અતિ કઠોર કાર્યવાહી કરવા માટે લોકોની માંગ ઉઠી રહી છે. આ સ્થાનિક લોકો ત્રાસવાદૃીઓન્ો કેમ મદૃદૃ કરી રહૃાા છે ત્ોન્ો લઈન્ો પણ લોકોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. સૌથી પહેલા સ્થાનિક કટ્ટરપંથીઓ સામે પગલાંની માંગ ઉઠતા આગામી દિૃવસોમાં પથ્થરબાજો સામે પણ કોઈ આક્રમક રણનીતિ અપનાવીન્ો આગળ વધવાની જરૂર પડશે. વિત્ોલા વર્ષોમાં પણ જ્યારે પણ ત્રાસવાદૃીઓ સામે કાર્યવાહી કરાઈ છે ત્યારે પથ્થરબાજોએ મોટી સમસ્યા ઉભી કરી છે. આમાં સુરક્ષા દૃળોન્ો ઈજાઓ પણ થઈ છે. જાન જોખમમાં મુકીન્ો દૃેશની સ્ોવા કરતા અને ત્રાસવાદૃીઓ સામે જંગ ખેલનાર સુરક્ષા દૃળો સામે અડચણરૂપ બનનાર કટ્ટરપંથીઓન્ો પાઠ ભણાવવા દૃેશના લોકોની માંગ છે.