રાફેલ હોબાળાને લઇને વિમાન સોદા મામલે જાપાન થયું સાવધ

  • રાફેલ હોબાળાને લઇને વિમાન સોદા મામલે જાપાન થયું સાવધ
    રાફેલ હોબાળાને લઇને વિમાન સોદા મામલે જાપાન થયું સાવધ

નવી દિૃલ્હી,તા. ૧૦ રાફેલ વિમાન સોદૃાબાજીન્ો લઇન્ો ચાલી રહેલી ચર્ચા અન્ો વિવાદૃની વચ્ચે હવે જાપાન ભારતની સાથે વિમાન કરાર કરવાન્ો લઇન્ો ખચકાટ અનુભવ કરે છે. ભારતમાં રાફેલ વિમાનન્ો લઇન્ો હોબાળો થયા બાદૃ જાપાન સાવધાનીપ્ાૂર્વક આ સમજુતીના મામલે આગળ વધવા માટે ઇચ્છુક છે.  હિન્દૃ મહાસાગરમાં નૌકા સ્ોનાની પ્ોટ્રોિંલગ ટુંકડી માટે કેન્દ્ર સરકાર આસમાન અન્ો દૃરિયામાં ચાલી શકે ત્ો પ્રકારના ૧૨ શિનમેઇવા વિમાન ખરીદૃવા માટે સતત જાપાનના સંપર્કમાં છે. એક મિડિયા રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે જાપાન આ મામલે આગળ વધવાના બદૃલે આ સોદૃાન્ો ટાળવા માટેના પ્રયાસમાં છે. આનુ કારણ છે કે રાફેલ સોદૃાન્ો લઇન્ો ભારતમાં ભારે હોબાળો થઇ રહૃાો છે. જાપાનના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ માહિતી આપતા કહૃાુ છે કે અમે રાફેલ યુદ્ધ વિમાનોની ખરીદૃન્ો લઇન્ો ભારતમાં ચાલી રહેલી ચર્ચામાં નજર રાખી રહૃાા છીએ. જાપાની અધિકારીએ કહૃાુ છે કે ભારતની સાથે વિમાન સમજુતી કરવા માટે આ યોગ્ય સમય છે ત્ોમ અમન્ો લાગતુ નથી. જો કે બંન્ો દૃેશો વચ્ચે વાતચીતન્ો લઇન્ો કોઇ વિવાદૃ નથી. હિન્દૃ મહાસાગર ક્ષેત્રમાં ચીનની સ્ોનાની ઉપસ્થિતી વધી રહી છે. ચીની સ્ોનાની વધતી જતી હાજરીન્ો લઇન્ો ભારત િંચતાતુર પણ છે. આ જ કારણસર જાપાનની સાથે વિમાન કરાર કરવાન્ો લઇન્ો વાતચીત ચાલી રહી છે.  ભારતીય નોકા સ્ોનાની પ્ોટ્રોિંલગ ટીમ માટે અંડમાન અન્ો નિકોબાર દ્ધિપ પર હવાઇ અન્ો દૃરિયાઇ બંન્ો જગ્યાએ ચાલનાર વિમાન મુદ્દે વાતચીત ચાલી રહી છે. આના ભાગરૂપ્ો ૧૨ શિનમેઇવા વિમાનન્ો લઇન્ો વાતચીત ચાલી રહી છે.જાપાનની સરકાર હાલમાં સ્થિતી પર નજર રાખી રહી છે.