અમીરગઢઃ અકસ્માત નો બનાવ,નવ વર્ષ ના બાળક ને અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર બાળક નું ધટના સ્થળ મોત ...

  •  અમીરગઢઃ અકસ્માત નો બનાવ,નવ વર્ષ ના બાળક ને અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર  બાળક નું ધટના સ્થળ  મોત ...
    અમીરગઢઃ અકસ્માત નો બનાવ,નવ વર્ષ ના બાળક ને અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર બાળક નું ધટના સ્થળ મોત ...

બનાસકાંઠા અમીરગઢ ના ઇક્બાલગઢ હાઈવે અકસ્માત નો બનાવ ...નવ વર્ષ ના બાળક ને અજાણ્યા વાહને મારી ટક્કર ...ટક્કર થી બાળક નું ધટના સ્થળ પર મોત ...રોડ ક્રોસ કરીને બાળક કેરી ખાવા ગયેલ હતું ...હાથમા કેરી લઇ આવતા રોંગ સાઇડ થી આવતું વાહને મારી ટક્કર ..ઇક્બાલગઢ પોલીસ ઘટના સ્થળ પર દોડીઆવી હતી અને વધુ તપાસ હાથધરીહતી