રાજકોટમાં દંપતી દ્વારા ઝેરી દવા ગટગટાવી, પત્ની નું સારવાર દરમિયાન મોત પતિની હાલત ગંભીર

  • રાજકોટમાં દંપતી દ્વારા ઝેરી દવા ગટગટાવી, પત્ની નું સારવાર દરમિયાન મોત પતિની હાલત ગંભીર
    રાજકોટમાં દંપતી દ્વારા ઝેરી દવા ગટગટાવી, પત્ની નું સારવાર દરમિયાન મોત પતિની હાલત ગંભીર

રાજકોટમાં દંપતી દ્વારા ઝેરી દવા ગટગટાવી રેસકોર્સ ખાતે ઝેરી દવા ગટગટાવી લોન ચૂકવી ન શકતા ભર્યું પગલું ગાયત્રી નગર ખાતે રહેતું હતું દંપતી પ્રૌઢ દંપતીએ કર્યો આપઘાત માટે પ્રયાસ એક નું મોત