દેશમાં 3 કરોડ લોકો મસ્તિકની બિમારીથી પિડીત

ભારતમાં ૩ કરોડ લોરો ન્યુરોલોજિકલ એટલે મસ્તિક સંબંધી બિમારીઓથી પીડિત છે, પરંતુ સામાન્ય રીત્ો સૌથી વધારે થતાં ન્યૂરોલોજિકલ રોગ મિર્ગી (વાય) છે જેના વિશે લોકોમાં જાગ્ાૃતિ બહૂ જ ઓછી છે. આ રોગથી પીડિત લોકો ઘણીવાર ઉપહાસના પાત્ર બનાવવામાં આવે છે અન્ો નાપસંદૃ કરવામાં આવે છે. મિર્ગી મસ્તિષ્કની એક બિમારી છે જેમાં એક સમયાંતરાલ પર વારંવાર દૃૌરા પડે છે, જે શરીરના ઇનવોલંટરી મૂવમેન્ટના થોડા સમય સુધી રહેવાવાળો પ્રભાવ છે, અન્ો જેમાં શરીરનો એક ભાગ (આંશિક) તથા આખું શરીર (સામાન્યીકૃત) સામેલ થઇ શકે છે. ભારતમાં લગભગ ૧ કરોડ ૨૦ લાખ લોકો મિર્ગી રોગથી પીડિત છે.
રાજકોટના ન્યુરોલોજીસ્ટ, ડૉ. મનોજ ઘોડસરાએ જણાવ્યું કે, મિર્ગીવાળા લોકોએ પોતાની સ્થિતિન્ો છુપાવવી ના જોઇએ. ત્ોમણે ડોક્ટર સાથે વાત કરીન્ો નિયમિત રૂપથી સારવાર કરાવવી જોઇએ અન્ો સામાન્ય જીવન જીવવું જોઇએ. લોકો માટે જાણવું એ મહત્વપ્ાૂર્ણ છે કે મિર્ગીના અન્ય સંકેત અન્ો લક્ષણ પણ હોય
છે, જેમકે જાગરુકતાના સ્તરમાં અચાનક પરિવર્તન, યથાર્થથી અપ્રભાવિત હોવું, અકલાવું અથવા બોલવામાં અસમર્થતા મહેસુસ કરવું, ગભરાહટ અન્ો ભ્રમ હોવું, ચટકારા લેવા અન્ો પ્રતિક્રિયા ન આપવી.
રાજકોટના ન્યુરોલોજિસ્ટ ડો. દૃુષ્યંત સંકાલિયાએ જણાવ્યું કે, દૃૌરાના પ્રકાર, મિર્ગી અન્ો કોઇપણ સંબંધિત પરિસ્થિતિઓની પ્રારંભિક અન્ો સચોટ પહેચાનથી રોગીન્ો સાચી દૃવા લેવામાં મદૃદૃ મળી શકે છે. અમારા અધિકાંશ સમાજમાં ફેલાયેલ મિથકોં અન્ો ખોટી ધારણાંઓન્ો જોતાં દૃર્દૃીઓ અન્ો ત્ોના પરિવારો વચ્ચે મિર્ગીની ચિકિત્સિકીય પ્રકૃતિ, ત્ોની વિશેષતાઓ, કારણોં અન્ો સારવાર વિશે શિક્ષણ આપવું ખૂબ જ મહત્વપ્ાૂર્ણ છે.
લોકોમાં ફેલાયેલ ધારણાથી વિપરીત મિર્ગી ના તો સંક્રામક છે, ન જાદૃૂ-ટોન્ોથી જોડાયેલ છે અન્ો મિર્ગીથી ગ્રસિત લોકો માનસિક રુપથી બિમાર પણ નથી. મિર્ગી સાથે જોડાયેલ આ સ્ાૂત્રો પર જોર આપતા ચલાવામાં આવેલ ગંભીર જાગ્ાૃતતા અભિયાનોં છતાં મિર્ગીન્ો લઇન્ો સમાજમાં રુઢિવાદિૃતા અન્ો ખોટી ધારણાઓ બન્ોલ છે.
રાષ્ટ્રીય મિર્ગી દિૃવસ, મિર્ગીથી પીડિત લોકોની સમસ્યાઓન્ો ઉજાગર કરવા અન્ો ભય અન્ો અજ્ઞાનતાની જગ્યા દૃેખભાળ અન્ો સમજનો સહારો લેવા માટે ઉજવવામાં આવે છે.