કેશાેદની વેપારી પેઢીનું ઉઠમણું થતાં અસંખ્ય ખેડુતાેના હેરાન પરેશાન,1 કરાેડ કરતા વધુ રકમ લઇ વેપારી છું

  • કેશાેદની વેપારી પેઢીનું ઉઠમણું થતાં અસંખ્ય ખેડુતાેના હેરાન પરેશાન,1 કરાેડ કરતા વધુ રકમ લઇ વેપારી છું
    કેશાેદની વેપારી પેઢીનું ઉઠમણું થતાં અસંખ્ય ખેડુતાેના હેરાન પરેશાન,1 કરાેડ કરતા વધુ રકમ લઇ વેપારી છું


કેશાેદની વેપારી પેઢીનું ઉઠમણું થતાં અસંખ્ય ખેડુતાેના હેરાન પરેશાન કેશાેદના ગીરીશભાઇ કલ્યાણજી અને હિરેન ગિરીશ ગાેટેચા નામની પેઢી હાેવાનું ખેડુતાેએ કહ્યું કેશાેદ તેમજ આસપાસ તાલુકાના ગામડાઓના અસંખ્ય ખેડુતાેની 1 કરાેડ કરતા વધુ રકમ લઇ વેપારી છું કરાેડાેનું ફુલેકુ ફેરવનાર વેપારીએ ખિરસરાની ગાૈશાળાના 5 લાખ રૂપિયા વાપરવા લીધા હતા ગાૈશાળા કાર્યકરાે સહિત ખેડુતાે પહાેંચ્યા કેશાેદ પાેલીસ સ્ટેશન ફરીયાદ કરવા