સુરેન્દ્રનગર લાખો લીટર પાણી વેડફાયુ

  • સુરેન્દ્રનગર લાખો લીટર પાણી વેડફાયુ
    સુરેન્દ્રનગર લાખો લીટર પાણી વેડફાયુ

સુરેન્દ્રનગર લાખો લીટર પાણી વેડફાયુ થાનગઢના માનસર ખાખરાથળ વચ્ચે વાલ્વ તુટતા 50 ફુટ જેટલો પાણીનો ફુવારો પાણીની અછતની સ્થિતિ વચ્ચે લાખો લીટર પાણીનો થયો વેડફાટ