શહેર પોલીસ દ્વારા નિરાશ્રીત ગાયોને ઘાસચારો

  • શહેર પોલીસ દ્વારા નિરાશ્રીત ગાયોને ઘાસચારો
    શહેર પોલીસ દ્વારા નિરાશ્રીત ગાયોને ઘાસચારો

શહેરમાં શાંતિ અને સલામતી જળવાઇ રહે તે માટે કાયદો-વ્યવસ્થાની બજવણીમાં પ્રશંસનીય કામગીરી કરતી શહેર પોલીસ સેવાકીય પ્રવૃતિમાં પણ અગ્રેસર રહે છે. રાજકોટ પોલીસનાં જવાનો દ્વારા કચ્છથી આવેલ નિરાશ્રીત ગાયોને ઘાસચારો નાખવામાં આવ્યો હતો.