અંકુશ રેખા ઉપર પાક. સ્ોના સાથે આતંકી દૃેખાયા

નવી દિૃલ્હી,તા. ૪
હુમલા કરવાના કેટલાક પ્રયાસોન્ો નિષ્ફળ કરવામાં આવ્યા બાદૃ હવે નવેસરથી હુમલા કરવાના પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. આના ભાગરૂપ્ો અંકુશ રેખા પર પાકિસ્તાની સ્ોનાના જવાનોની સાથે લશ્કરે તોયબાના ત્રાસવાદૃીઓ નજરે પડી રહૃાા છે. જેનાથી સંકેત મળી રહૃાા છે કે પાકિસ્તાની ત્રાસવાદૃીઓ પાકિસ્તાની સ્ોનાની મદૃદૃથી હુમલા કરી શકે છે. ભારતીય ચોકીઓ પર હુમલા કરવાના પ્રયાસ થઇ શકે છે.
પાકિસ્તાન પોતાના નાપાક ઇરાદૃાન્ો અંજામ આપવા માટે હવે ત્રાસવાદૃીઓની મદૃદૃ લઇ રહૃાુ છે. સ્પ્ોશિયલ સર્વિસ ગ્રુપના કમાન્ડોની મદૃદૃ લેવામાં આવી રહી છે. રાજોરી અન્ો પુછ સ્ોક્ટર પર સ્નાઇપર્સની ત્ૌનાતી કરી દૃેવામાં આવી છે. સુરક્ષા સંસ્થાઓન્ો મળેલા ઇનપુટના આધાર પર સરહદૃ પર એલર્ટની જાહેરાત કરી દૃેવામાં આવી છે.
સુરક્ષા સંસ્થાઓન્ો છેલ્લા કેટલાક દિૃવસથી સતત ઇનપુટ મળી રહૃાા છે. જેના ભાગરૂપ્ો સરહદૃ પર લશ્કરે તોયબાના ત્રાસવાદૃીઓ અન્ો સ્પ્ોશિયલ કમાન્ડો મળીન્ો રાજૌરી અન્ો પુછ કૃષ્ણા ખીણ સ્ોક્ટરથી હુમલા કરવાના પ્રયાસ કરી રહૃાા છે.
આ પહેલા ૩૦મી ડિસ્ોમ્બરના દિૃવસ્ો પાકિસ્તાન બોર્ડર એક્શન ફોર્સ દ્વારા પણ હુમલા કરવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. પાકિસ્તાન્ો હુમલા કરવા માટે હવે કમાન્ડો અન્ો ત્રાસવાદૃીઓની ૫-૬ ગ્રુપમાં ત્ૌયારી કરી છે. દૃરેક ટીમમાં આશરે ૩૦ લોકો હોઇ શકે છે. આ હુમલા રાજૌરી અન્ો પુછ સ્ોક્ટરના જુદૃા જુદૃા વિસ્તારમાં કરવામાં આવી શકે છે.
ભારતીય સુરક્ષા સંસ્થાઓના સુત્રોના કહેવા મુજબ બ્ોટમાં પાકિસ્તાની આર્મીના કમાન્ડોની સાથે ત્રાસવાદૃીઓ પણ હોય છે. ત્ોઓ ગુરિલા લડાઇમાં ટ્રેડ હોય છે. ત્રાસવાદૃીઓન્ો બ્ોટમાં કેટલાક કારણથી સામેલ કરાય છે. પાકિસ્તાન પકડાઇ જવાની સ્થિતીમાં ત્ોમન્ો સ્વીકાર ન કરે ત્ો હેતુથી ત્ોમનો સમાવેશ કરાય છે. છેલ્લા થોડાક મહિનામાં જ ભારત્ો પાકિસ્તાનના ઓછામાં ઓછા ચાર બ્ોટ હુમલાન્ો નિષ્ફળ કર્યા છે.