કપાસીયા વોશમાં ચિકકાર કામકાજ

  • કપાસીયા વોશમાં ચિકકાર કામકાજ
    કપાસીયા વોશમાં ચિકકાર કામકાજ

રાજકોટ: ટેકસપેઈડ સીંગતેલ સહીતનાં ખાદ્યતેલોમાં લેવાલી ના હોય ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા. જો કે લુઝનાં ભાવમાં વધારો નોંધાયો હતો. મગફળી, ખાંડ અને ચણા-બેસન બજારમાં જળવાયેલ વલણ રહ્યુ હતુ. એરંડા વાયદામાં મજબુતી જોવા મળી હતી. જયારે રૂ-કપાસ બજાર મજબુત હોવાની સાથે ભાવ ટકેલા રહ્યા હતા. ભારતીય સોના-ચાંદી બજારમાં જોઈએ તો ચાંદી રૂપીયા 38,000 ને પાર પહોચ્યું છે. જયારે સોનાના ભાવમા ટકેલુ વલણ રહ્યુ હતુ.
મગફળી
મગફળી બજાર આજે મકકમ જણાતું હતુ. રાજકોટમાં 7000 ગુણીની આવકે ભાવ ટકેલા રહ્યા હતા. જેમાં મગફળી જીણી 9ર0-930, મગફળી જાડી 8પ0-860 ઉપર રહી હતી. જયારે જુનાગઢમાં મગફળીની 7000 ગુણીની આવક જોવા મળી હતી. જી10 17,પ00, જીર0 17,600, ગુજરત 37 18ર00 ઉપર નોંધાયા હતા.
સીંગતેલ
બજારમાં ખાસ ઘરાકી ના હોય સીંગતેલ સહીતનાં ખાદ્યતેલો સ્થિર રહ્યા હતા. જો કે રાજકોટમાં લુઝનાં ભાવમાં રૂા.10 ના સુધારા સાથે નવા ભાવ 980-98પ ઉપર જોવા મળ્યા હતા. કામકાજ 1પ-ર0 ટેન્કર રહ્યુ હતુ. જામનગરમાં લુઝનાં ભાવ 97પ ઉપર નોંધાયા હતા. કપાસીયા વોશમાં 7પ-80 ગાડીના કામકાજ વચ્ચે ભાવ રૂા.પ-8 વધીને 660-666 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
ટેકસપેઈડ સીંગતેલમાં બ્રાન્ડવાળાની લેવાલી ના હોય ભાવ મકકમ જણાતા હતા. રાજકોટમાં સીંગતેલ 1પ કી.ગ્રા.નવા ટીન 1680-1690, 1પ કી.ગ્રા. લેબલ ટીન 1640-16પ0, 1પ લીટર નવા ટીન 1પપ0-1પ60, 1પ લીટર લેબલ ટીન 1પ10-1પર0, કપાસીયા 1પ કી.ગ્રા. ટીન 1180-1ર10, 1પ લીટર ટીન 1100-111પ, વનસ્પતી ઘી 1000-1ર00, પામોલીન તેલ 960-970, કોપરેલ ર3પ0-ર400, દીવેલ 1880, કોર્ન 1ર10, મસ્ટર્ડ ઓઈલ 1300-13પ0 અને સનફલાવર 1300 ઉપર ભાવ રહ્યા હતા.
સીંગખોળ રાજકોટમાં ર4,000 અને જુનાગઢમાં ર4,000 રહ્યો હતો.
ખાંડ
ખાંડ બજારમાં રૂા.10 નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રાજકોટમાં 600 ગુણીની આવકે ભાવમાં રૂા.10 ઘટીને ડી ગ્રેડ 3ર10-3ર90 અને સી ગ્રેડ 3340-3390 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
ચણા-બેસન
ચણા-બેસન બજારમાં સ્થિર વલણ રહ્યુ હતુ. રાજકોટમાં ચણા 4ર00-4300, બેસન 4300-4400 અને ચણા દાળ પપ00-પ700 ઉપર સ્થિર જોવા મળ્યા હતા.
એરંડા
એરંડા વાયદામાં મજબુતી જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતમાં 13000-1પ000 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 970-98પ અને સૌરાષ્ટ્રમા 1ર00-1300 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 930-970 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
પીઠામાં રૂા.10 ના વધારા સાથે જગાણા 1000-100પ, કડી 99પ-1000, કંડલા 99પ-1000, માવજી હરી 99પ-1000 અને ગીરનાર 99પ-1000 ઉપર જોવા મળ્યા હતા. એરંડા વાયદામાં સુધારો તથા દીવેલના ભાવ રૂા.10 વધીને 10રપ-1030 ઉપર રહ્યા હતા.
રૂ-કપાસ
રૂ-કપાસ બજાર મજબુત હોવાની સાથે ભાવમાં ટકેલુ વલણ રહ્યુ હતુ. રાજકોટમાં રૂ ગાંસડી 43700-43800, કપાસીયા 4રપ-440, માણાવદરમાં રૂ ગાંસડી 43000-43પ00 અને કપાસીયા 4પપ-460 ઉપર નોંધાયા હતા.
કપાસ બજારમાં ગુજરાતમાં આવક 38,000 ગાંસડી, દેશમાં 1,4ર,000 ગાંસડી રહી હતી જયારે સૌરાષ્ટ્રમાં 1,પ0,000 મણ વચ્ચે રાજકોટમાં 30,000 મણે 10પ0-1100, હળવદમાં 6000-7000 મણે 10પ0-1100, બોટાદમાં 1પ,000 મણે 10પ0-1100, અમરેલીમાં અને જસદણમાં 7000-8000 મણે ભાવ 10પ0-1110 ઉપર નોંધાયા હતા.
કપાસીયા ખોળ કડીમાં 11રપ-11પ0, રાજકોટમાં 101પ-1030 ઉપર રહ્યો હતો.
સોના-ચાંદી
વિદેશી નીતિ પાછળ ભારતીય સોના-ચાંદી બજારમાં સુધારો નોંધાયો છે. ચાંદી ફરી એક વાર 38,000 ને પાર પહોચી ગયું છે. રાજકોટમાં જોઈએ તો ચાંદી પ્રતિ કી.ગ્રા.એ. ભાવ 38,ર00, સોનામાં સ્ટાન્ડર્ડ 3ર,પ00 અને રર કેરેટ 31.400 ઉપર ભાવ રહ્યા હતા. બિસ્કીટનાં ભાવ 3,રપ,000 ઉપર નોંધાયા હતા.