ઓપન ટેન્ડરમાં સેલ્ફએટેસ્ટેડની અધિકારીઓની જવાબદારી ફીકસ

  • ઓપન ટેન્ડરમાં સેલ્ફએટેસ્ટેડની અધિકારીઓની જવાબદારી ફીકસ
    ઓપન ટેન્ડરમાં સેલ્ફએટેસ્ટેડની અધિકારીઓની જવાબદારી ફીકસ

રાજકોટ તા.27
રાજકોટ મહાનગરપાલીકાના દરેક કામ માટે ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે. એજન્સીઓ દ્વારા ટેન્ડર ભરવાના સમયે ઇ-ટેન્ડર પદ્ધતિ અને ઓપન ટેન્ડર પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવતી હોય છે. જેમાં એજન્સીના ટર્નઓવર સહિતના પ્રમાણપત્રોની ખરી નકલ રજુ કરવામાં આવતી નથી પરીણામે ઝેરોક્ષ નકલોમાં ઘાલમેલ થતી હોવાની સંભાવનાના પગલે મ્યુનિ. કમિશ્નર બંછાનિધિ પાનીએ ઓપન ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં બીડમાં રજુ કરેલ ખરી નકલ સેલ્ફ એટેસ્ટેડ અધિકારીઓની હાજરીમાં કરવાનો આદેશ જારી કર્યો છે અને ક્ષતિજનક બાબત જણાય તો ઉપરોકત અધિકારીઓ વિરૂધ્ધ પગલા ભરવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે.
કમિશ્નરે આ બાબતે પરીપત્ર જાહેર કરી જણાવેલ કે રાજકોટ મહાનગર સેવાસદનના ત્રણ ઝોનમાં તમામ વોર્ડમાં શહેરનાં વિકાસ તથા જાળવણી માટે વિવિધ કામગીરી કરાવવા ઇ-ટેન્ડર/ ઓપન ટેન્ડર પધ્ધતિથી અલગ અલગ એજન્સીઓ પાસેથી સ્પર્ધાત્મક ધોરણે અખબારી પ્રસિધ્ધિથી ભાવો ટુ બીડ સીસ્ટમ (1) ટેકનીકલ બીડ (ર) પ્રાઇઝ લીડથી મંગાવવામાં આવે છે.
સંદર્ભના પ્રસિધ્ધ કરેલ પરીપત્ર મુજબ તમામ ઇ-ટેન્ડર/ઓપન ટેન્ડરથી મંગાવવામાં આવતાં ભાવો સાથે ભાવ ભરનાર એજન્સીઓ/બીડરો દ્વારા ટેન્ડર બીડ માટે રજુ કરવાનાં થતાં તમામ ડોકયુમેન્ટસ ફરજીયાતપણે ખરી નકલમાં અથવા સેલ્ફ એટેસ્ટેડ રજુ કરવા આદેશ કરવામાં આવેલ છે જે સંબંધે નીચે મુજબનાં હુકમની અમલવારી તાત્કાલીક અસરથી કરવા આદેશ કરવામાં આવે છે.
તમામ ટેન્ડર કામોના ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરતી વખતે જે ટેન્ડર બીડ ભરનાર એજન્સીઓ દ્વારા તમામ ડોકયુમેન્ટસ કે તે પૈકી કોઇપણ એક ડોકયુમેન્ટસ ખરી નકલમાં અથવા સેલ્ફ એટેસ્ટેડ રજુ કરેલ ન હોય તો રજુ થયેલ ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરવાની કાર્યવાહી દરમ્યાન ટેકનીકલ બીડ ઓપન કરનાર સંબંધિત અધિકારી/ કર્મચારીએ ડીસ્કવોલીફાય પ્રકારનો રબ્બર સ્ટેમ્પ બિનઅધિકૃત રજુ થયેલ ટેન્ડરમાં તમામ પાને લગાવી ટેકનીકલ બીડમાં ટેન્ડર ડીસ્કવોલીફાય ફરજીયાતપણે કરવાનું રહેશે. જે ટેન્ડર ખરી નકલ કે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ સાથે રજુ થયેલ નથી તેવું ટેકનીકલ બીડમાં આવ્યેથી રજુ થયેલ ટેન્ડરને ડીસ્કવોલીફાય ન કરી તે બીડરનું જો પ્રાઇઝ બીડ ખોલવામાં આવશે તો આવા પ્રાઇઝ બીડ ખોલનાર તમામ સંબંધિત અધિકારી/કર્મચારી સામે સખત શિક્ષાત્મક પગલા લેવાની ફરજ પડશે. તમામ ટેન્ડરોનાં કિસ્સાઓમાં સંબંધીત ખરી નકલમાં રજુ થયેલ તમામ ડોકયુમેન્ટસની મુળ નકલ મંગાવી તેની ખરી નકલની ચકાસણી ફરજીયાતપણે સંબંધીત ડી ઇ ઇ તથા મ.ઇ./અ.મ.ઇ.એ કરવાની રહેશે. જે મુળ નકલ સાથે વેરીફાય કર્યાની સહી ફરજીયાતપણે દરેક ખરી નકલમાં સંબંધિત ડી.ઇ.ઇ./મ.ઇ./ અ.મ.ઇ.એ કરવાની રહેશે. તે પહેલા તે ટેન્ડરની પ્રાઇઝ બીડ ઓપન કરી શકાશે નહીં. જેમાં ફરજચુક થયેથી સંબંધિત જવાબદાર ડી.ઇ.ઇ./મ.ઇ./ અ.મ.ઇ.એ કરવાની રહેશે. જેમાં ફરજચુક થયેથી સંબંધિત
જવાબદાર ડી.ઇ.ઇ./મ.ઇ./ અ.મ.ઇ.ની સામે કડક ખાતાકીય પગલા લેવાની ફરજ પડશે.