ઉના બીઓબીમાં બીજી કેશ બારી શરૂ કરવા ગ્રાહકોની માંગ

  • ઉના બીઓબીમાં બીજી કેશ બારી શરૂ કરવા ગ્રાહકોની માંગ
    ઉના બીઓબીમાં બીજી કેશ બારી શરૂ કરવા ગ્રાહકોની માંગ

ઉના, તા.29
ઉનાનાની બેન્ક ઓફ બરોડાની શાખામાં બીજી કેસ બારી શરૂ કરવા ત્થા ઘટતા સ્ટાફની નિમણુંક કરવા માંગણી કરી છે.
નાણા ભરવા અને ઉપાડવા આવતા ગ્રાહકોને મોટી લાઈનમાં ઉભા રહેવુ હોય ગ્રાહકો પરેશાન થઈ રહ્યા છે.
ઉના શહેરમાં એસટી બસ સ્ટેશન સામે બેન્ક ઓફ બરોડાની શાખા આવેલ છે. આ શાખામાં સ્ટાફ ઓછો હોવાથી શાખા આવેલ છે. આ શાખામાં સ્ટાફ ઓછો હોવાથી કેસ બારી રૂપીયા લેવા ત્થા આપવા માટે એક જ કર્મચારી હોય છે. તેથી આ બેન્કમાં રોકડા રૂપીયા ભરવા ત્થા ઉપાડવા આવતા ગ્રાહકોની મોટી લાઈન લાગે છે. કલાકો સુધી ઉભા રહેવુ પડે છે.
વારંવાર ઘર્ષણ થાય છે તો તુરંત કેસ લેવાની આપવાની બે બારી શરૂ કરવા ત્થા ઘટતા કર્મચારીઓની ભરતી કરવા માંગણી ગ્રાહકો કરી રહ્યા છે. ભારતની બીજા નંબરની વધુ શાખા ધરાવતી બેન્કમાં સુવિધા વધારવા ગ્રાહકોની માંગણી ઉઠી છે.