માલુ નજીકની ગધેર, વડગામ વસાહતમાં રહીશો પાણી માટે ટેન્કર પર જ નિર્ભર

  • માલુ નજીકની ગધેર, વડગામ વસાહતમાં રહીશો પાણી માટે ટેન્કર પર જ નિર્ભર
    માલુ નજીકની ગધેર, વડગામ વસાહતમાં રહીશો પાણી માટે ટેન્કર પર જ નિર્ભર

સંખેડા તાલુકાના માલુ નજીક આવેલી ગધેર, વડગામ વસાહતમાં પીવાના પાણી માટેનું ટેન્કર આવે તેની રાહ જોતી બેસે રહી હતી. પણ ટેન્કર નહીં આવતા પરત ગઈ હતી. સમયસર ટેન્કર નહીં આવતા વસાહતીઓ પરેશાન થાય છે. વસાહતાના જે પાણીના સ્ત્રોત છે.ત્યાંથી અત્યંત જ ક્ષાર વાળું પાણી આવે છે.જે પીવા માટે કામ લાગતું નથી.પાણી એટલું બધું ક્ષાર વાળું છે કે તેનો ઉપયોગ કરી ને ચા બનાવે તો ફાટી જાય છે. સંખેડા તાલુકાના માલુ ગામ નજીક ગધેર અને વડાગામ વસાહત આવેલી છે.જ્યાં પીવા માટેનું પાણી ટેન્કર મારફતે જ અપાય છે.આ વસાહતમાં જે પાણીના સ્ત્રોત છે.એમાંથી પાણી મળે છે.એ ખૂબ જ ખારુ ક્ષાર યુક્ત હોય છે.જેથી પીવા માટે આ પાણી કામ લાગતું નથી.સ્થાનિકોના જણાવ્યામુજબ તે પાણી વડે જો ચા બનાવવા મા આવે તો તેમાં નાખેલું દૂધ ફાટી જાય છે.
આ વસાહતમાં રહેતા લકોને પાણી માટે ટેન્કર ઉપર આધાર રાખવો પડે છે.ટેન્કર સમયસર ના આવે તો તેની રાહ જોવા માટે મહિલાઓ બેસી રહે છે અને ટેન્કરની રાહ જુવે છે.આજે આ વસાહતની મહિલાઓ પાણી માટેની રાહ જોતી રહી હતી.પણ બપોર સુધી ટેન્કર આવ્યું નહોતું.