ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો

  • ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો
    ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો

રાજકોટ: નાતાલનો પર્વ હોય બજારોમાં કોઈ હિલ ચાલ જોવા મળી નહોતી. સીંગતેલ સહીતનાં ખાદ્યતેલો સ્થિર રહ્યા હતા. મગફળી, ખાંડમાં કોઈ ફેરફાર નોંધાયો નહોતો. ચણા-બેસનના ભાવ ઘટેલા જોવા મળ્યા હતા. એરંડા બજાર પણ ઢીલુ જણાતુ હતુ. જયારે રૂ-કપાસ બજારમાં સૌરાષ્ટ્રના યાર્ડો બંધ રહ્યા હતા. વિદેશનીતિ પાછળ બંને ધાતુ-સોના-ચાંદીના ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા.
મગફળી
મગફળી બજારમાં ટકેલુ વલણ જોવા મળ્યુ હતુ. રાજકોટમાં 7000 ગુણીની આવકે મગફળી જીણી 910-9ર0, મગફળી જાડી 840-8પ0 ઉપર જોવા મળી હતી. જુનાગઢમાં પ000 ગુણીની આવક રહી હતી. જી10 17,પ00, જીર0 17,600,ગુજરાત 37 18ર00 ભાવ જોવા મળ્યા હતા.
સીંગતેલ
સીંગતેલ સહીતનાં ખાદ્યતેલોના ભાવ ટકેલા રહ્યા હતા. રાજકોટમાં પ-7 ટેન્કરનાં કામકાજ વચ્ચે લુઝ 97પ, જયારે રપ-30 ગાડીના કામકાજ વચ્ચે કપાસીયા વોશ 6પપ-6પ8 ઉપર નોંધાયા હતા. જામનગરમાં લુઝનાં ભાવ 9પ0-97પ ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
ટેકસપેઈડ તેલોમાં રાજકોટમાં સીંગતેલ 1પ કી.ગ્રા. નવા ટીન 1680-1690, 1પ કી.ગ્રા. લેબલ ટીન 1640-16પ0, 1પ લીટર નવા ટીન 1પપ0-1પ60, 1પ લીટર લેબલ 1પ10-1પર0, કપાસીયા 1પ કી.ગ્રા. ટીન 1180-1ર10, 1પ લીટર ટીન 1100-111પ, વનસ્પતી 1000-1ર00, પામોલીન 960-970, કોપરેલ ર3પ0-ર400, દીવેલ 1880,કોર્ન 1ર10, મસ્ટર્ડ ઓઈલ 1300-13પ0 અને સનફલાવર 1300 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
સીંગખોળ રાજકોટમાં ર4,000, જુનાગઢમાં ર3,પ00, અને જામનગરમાં ર4000 રહ્યો હતો.
ખાંડ
ખાંડ બજારમાં આવક ઘટવાની સાથે ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા. રાજકોટમાં 700 ગુણીની આવકે ડી ગ્રેડ 3રર0-3300 અને સી ગ્રેડ 3340-3400 ઉપર ભાવ જોવા મળ્યા હતા.
ચણા-બેસન
ચણા-બેસન બજારમાં કાચા માલની માંગ હોય ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રાજકોટમાં રૂા.100 ના ઘટાડા સાથે નવા ભાવ ચણા 4ર00-4300, બેસન 4300-4400 અને ચણા-દાળનાં ભાવ પપ00-પ700 ઉપર નોંધાયા હતા.
એરંડા
એરંડા બજાર પ્રમાણમાં ઢીલુ જોવા મળ્યુ હતુ. ગુજરાતમાં 4000 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 960-970,સૌરાષ્ટ્રમાં 400-પ00 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 930-960 ઉપર નોંધાયા હતા.
પીઠામાં જોઈએ તો જગાણા 980, કડી 970-97પ, કંડલા 970, માવજી હરી 96પ-970, ગીરનાર 970-97પ ઉપર નોંધાયા હતા. જયારે દીવેલ 1000-100પ ઉપર જોવા મળ્યુ હતુ.
રૂ-કપાસ
નાતાલના પર્વને લઈ સૌરાષ્ટ્રનાં યાર્ડ બંધ રહેતા રૂ-કપાસમાં ખાસ આવક જોવા મળી નહોતી. સરેરાશ ભાવ 10પ0-11રપ ઉપર રહ્યા હતા. રાજકોટમાં રૂ ગાંસડી 43,પ00-43,600 અને કપાસીયા 4રપ-440 ઉપર નોંધાયા હતા.
ગુજરાતમાં કપાસની આવક 30,000-3ર,000 ગાંસડી અને દેશમાં 1,3પ,000 ગાંસડી આવક જોવા મળી હતી. ખોળ રાજકોટમાં 9પ0-1070 અને કડીમાં 11રપ-1140 રહ્યો હતો.
સોના-ચાંદી
વિદેશી નીતિ પાછળ સોના-ચાંદી બજારમાં સ્થિર વલણ રહ્યુ હતુ. રાજકોટમાં ચાંદી પ્રતિ કી.ગ્રા.એ. 37,પ00, સોનામાં સ્ટાન્ડર્ડ 3ર,300 અને રર કેરેટ 31,300 ઉપર રહ્યા હતા. બિસ્કીટનાં ભાવ 3,ર3,000 ઉપર ટકેલા નોંધાયા હતા.