રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા

  • રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા
    રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા
  • રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા
    રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા
  • રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા
    રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને પરત કર્યા

રાજકોટ જિલ્લા વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા કુલ 10 લાખ ની કિંમત ના 77 મોબાઈલ ફોન મોબાઈલ માલિકોને ગ્રામ્ય કોમ્પ્યુટર સેલે પરત કર્યા છે.10 ડિસેમ્બર થી 12 એપ્રિલ સુધી રાજકોટ ગ્રામ્ય વિસ્તાર માંથી ચોરાયેલા 77 જેટલા મોબાઈલ ફોન જિલ્લા  ગ્રામ્ય કોમ્પ્યુટર સેલ ના સ્ટાફ દ્વારા શોધવામાં આવ્યા છે. જેની કિંમત 10 લાખ રૂપિયા થાય છે. તમામ મોબાઈલ ફોન તેમના માલિકો ને જિલ્લા પોલીસે પરત કર્યા છે. તેમજ જો તમારો મોબાઈલ ફોન ખોવાઈ જાય કે પછી તે ચોરાઈ જાય તો આસપાસ ના પોલીસ સ્ટેશનમાં તાત્કાલિક ફરિયાદ કરવા માટે જિલ્લા પોલીસ વડા બલરામ મીણા એ જનતાને અનુરોધ કર્યો હતો.