પી.એચ.ડી. થયા

  • પી.એચ.ડી. થયા
    પી.એચ.ડી. થયા


જામનગરના વતની જીતેન્દ્ર નાથાભાઇ વારસાકીયા એ ગુજરાત આયુર્વેદ યુનિવર્સિટીના ડો. મનદીપ ગોયલના માર્ગદર્શન હેઠળ કાયાચિકિત્સા અંતર્ગત શોધ નિબંધ રજુ કરેલ જે માન્ય રાખતા તેઓને પી.એચ.ડી. ની ડીગ્રી એનાયત કરવામાં આવેલ છે.