ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો: ખાદ્યતેલો સ્થિર

  • ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો: ખાદ્યતેલો સ્થિર
    ચણા-બેસનમાં રૂા.100 નો ઘટાડો: ખાદ્યતેલો સ્થિર

રાજકોટ: મગફળી બજારમાં સતત સ્થિર વલણ જોવા મળી રહ્યું છે. જયારે ચણા-બેસન બજારમાં આજે ભાવ ઘટેલા જણાતા હતા. ખાંડ બજારમાં ટકેલુ વલણ રહ્યુ. એરંડા વાયદામાં પણ ખાસ કોઈ ફેરફાર જણાતો નહોતો. રૂ-કપાસ બજાર પ્રમાણમાં ઠંડુ રહ્યુ હતુ. વિદેશનીતિ પાછળ સોના-ચાંદીના ભાવમાં મામુલી સુધારો નોંધાયો હતો.
મગફળી
મગફળી બજાર સતત સ્થિર જોવા મળી રહ્યું છે. રાજકોટમાં 7000 ગુણીની આવકે મગફળી જીણી 910-9ર0, મગફળી જાડી 840-8પ0 ઉપર જોવા મળી હતી. જુનાગઢમાં 6000 ગુણીની આવકે જી10 17,પ00, જીર0 17,પ00, ગુજરાત 37 18,100, સુત્રાપાડામાં પ00 ગુણીની આવકે મગફળી જીર0 733-900 ઉપર ભાવ નોંધાયા હતા.
સીંગતેલ
સીંગતેલ સહીતનાં ખાદ્યતેલોના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર જણાતો નહોતો. રાજકોટમાં પ-7 ટેન્કરનાં કામકાજ વચ્ચે લુઝનાભાવ 9પપ-960, જયારે 3પ-40 ગાડીના કામકાજ વચ્ચે કપાસીયા વોશનાં ભાવ 66પ-668 ઉપર જોવા મળ્યા હતા. જામનગરમાં લુઝનાં ભાવ 9પ0-960 રહ્યા હતા.
ટેકસપેઈડ સીંગતેલમાં બ્રાન્ડવાળાની લેવાલી ન હોય રાજકોટમાં 1પ કી.ગ્રા. નવા ટીન 1680-1690, 1પ કી.ગ્રા. લેબલ ટીન 1640-16પ0, 1પ લીટર નવા ટીન 1પપ0-1પ60, 1પ લીટર લેબલ ટીન 1પ10-1પર0, કપાસીયા 1પ કી.ગ્રા.ટીન 1180-1ર10, 1પ લીટર ટીન 1100-111પ, વનસ્પતી 1000-1ર00, પામોલીન 960-970, કોપરેલ ર3પ0-ર4પ0, દીવેલ 1880, કોર્ન 1ર10, મસ્ટર્ડ 1300-13પ0, સનફલાવર 1300 ઉપર નોંધાયા હતા.
સીંગખોળ રાજકોટમાં ર4,પ00, જુનાગઢમાં ર4,રપ0 અને જામનગરમાં ર4,000-ર4પ00 ઉપર જોવા મળ્યો હતો.
ખાંડ
ખાંડ બજારમાં આવક વધવાની સાથે ભાવ સ્થિર રહ્યા હતા. રાજકોટમાં 800 ગુણીની આવકે ડી ગ્રેડમાં ભાવ 3રર0-3300 અને સી ગ્રેડમાં ભાવ 3340-3400 ઉપર નોંધાયેલા જોવા મળ્યા હતા.
ચણા-બેસન
ચણા-બેસનમાં ભાવમાં રૂા.100 નો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. રાજકોટમાં નવા ભાવ જોઈએ તો ચણા 4300-4400, બેસન 4400-4પ00 અને ચણાદાળ પ600-પ800 નોંધાયા હતા.
એરંડા
એરંડા વાયદા આજે મકકમ જણાતાં હતા. ગુજરાતમાં 1ર,000-13000 ગુણીએ સરેરાશ ભાવ 980-1000 અને સૌરાષ્ટ્રમાં 1400 ગુણીની આવકે સરેરાશ ભાવ 9પ0- 984 ઉપર નોંધાયા હતા.
પીઠામાં જોઈએ તો જગાણા 1016, કડી 1010-101પ, કંડલા 1010, માવજીહરી 10ર0-10રપ, અને ગીરનાર 101પ-10ર0 ઉપર જોવા મળ્યા હતા. જયારે ર00-રપ0 ટનનાં કામકાજ વચ્ચે દીવેલનાં ભાવ 103પ-1040 ઉપર નોંધાયા હતા.
રૂ-કપાસ
રૂ-કપાસ બજારમાં પ્રમાણમાં ઠંડુ વલણ જોવા મળ્યુ હતુ. રાજકોટમાં રૂ ગાંસડીના ભાવ રૂા.ર00 ઘટીને 44000-44ર00, કપાસીયા 4રપ-440, માણાવદરમાં રૂ-ગાંસડી 44000-44400, કપાસીયા 4પપ-470 ઉપર જોવા મળ્યા હતા.
કપાસ બજાર રૂા.પ ઢીલુ રહ્યુ હતુ. ગુજરાતમાં 40,000 ગાંસડી દેશમાં 1,6પ,000 ગાંસડીની આવક જોવા મળી હતી. સૌરાષ્ટ્રમા 1,પ0,000 મણે મુખ્ય મથકોમાં જોઈએ તો રાજકોટ 30,000-3પ,000 મણે 10પ0-11ર0, હળવદ 7000-8000 મણે 10પ0-1100, બોટાદ 10,000-1ર000 મણે 1060-11ર0, અમરેલી અને જસદણ 7000-8000 મણે ભાવ 10પ0-11રપ ઉપર જોવા મળ્યા હતા. ખોળ રાજકોટમાં 10ર0-1030 અને કડીમાં 11રપ-11પ0 ઉપર નોંધાયો હતો.
સોના-ચાંદી
વિદેશી ચલણ સામે રૂપીયો નબળો પડતા ભારતીય સોના-ચાંદી બજારમાં પ્રમાણમાં સુધારો જોવા મળ્યો હતો. રાજકોટમાં ચાંદી પ્રતિ કિ.ગ્રા.એ રૂા.1પ0 વધીને નવા ભાવ 37,પપ0 ઉપર જોવા મળ્યા હતા. જયારે સોનામાં રૂપીયા પ0 ના સુધારા સાથે સ્ટાન્ડર્ડ 3ર,1પ0 અને રર કેરેટ 31,0પ0 ઉપર રહ્યા હતા. બિસ્કીટના ભાવ 3,ર1,પ00 ઉપર નોંધાયા હતા.