રાજકોટમાં વોર્ડ ૧૫માં શાળા ન.76માં આંબેડકર નગરમાં રહેતા ભાઈને મતદાન કરવા આવ્યા ત્યારે હુમલો આવ્યો

  • રાજકોટમાં વોર્ડ ૧૫માં શાળા ન.76માં આંબેડકર નગરમાં રહેતા ભાઈને મતદાન કરવા આવ્યા ત્યારે હુમલો આવ્યો

રાજકોટ માં વોર્ડ ૧૫ માં શાળા ન.76 માં આંબેડકર નગરમાં રહેતા ભાઈ ને મતદાન કરવા આવ્યા ત્યારે હુમલો આવ્યો વિપક્ષ નેતા વશરામ સાગઠિયા એ 108 બોલાવી અને સારવાર માટે સિવિલમાં મોકલ્યાં