સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસે કહ્યું: ડીલમાં કોઈ ગોટાળો થયાનું અદાલતને લાગતુ નથી

સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહૃાુ હતુ કે મોદૃી સરકારની સમગ્ર પ્રક્રિયાન્ો લઇન્ો ત્ો સંતુષ્ટ છે. ત્ોમાં શંકાન્ો કોઇ સ્થાન નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ ૧૪મી નવેમ્બરના દિૃવસ્ો ફ્રાંસથી ૩૬ રાફેલ યુદ્ધ વિમાન ખરીદૃવાના સોદૃાની સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરતી અરજી ઉપર પોતાનો ચુકાદૃો અનામત રાખ્યો હતો. સુનાવણી દૃરમિયાન તમામ સંબંધિત પક્ષો તરફથી પોતપોતાની દૃલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે અરજી કરનારાઓ અન્ો સરકારની સાથે સાથે હવાઈ દૃળના અધિકારીઓ પાસ્ોથી પણ માહિતી મેળવી હતી. આશરે પાંચ કલાક સુધી મેરેથોન સુનાવણી ચાલી હતી. ત્યારબાદૃ ચીફ જસ્ટિસ રંજન ગોગોઈ, જસ્ટિસ એસકે કૌલ અને જસ્ટિસ કેએમ જોસ્ોફની બન્ોલી બ્ોંચે પોતાનો ચુકાદૃો અનામત રાખ્યો હતો. રાફેલની િંકમતન્ો જાહેર કરવાની માંગ કરી રહેલા અરજીદૃારોન્ો એ વખત્ો મોટો ફટકો પડ્યો હતો જ્યારે કોર્ટે કહૃાું હતું કે, જ્યાં સુધી અમે પોત્ો જાહેર કરતા નથી ત્યાં સુધી ત્ો મુદ્દે કોઇપણ ચર્ચા કરવામાં આવશે નહીં.
કોર્ટે સાફ શબ્દૃોમાં કહૃાું હતું કે, સરકારે રાફેલની િંકમતો ઉપર સીલબંધ કવરમાં માહિતી આપી છે. ત્ોના ઉપર ચર્ચા એજ વખત્ો થશે જ્યારે કોર્ટ પોત્ો આ િંકમતો જાહેર થશે. સુનાવણી દૃરમિયાન એજીએ કહૃાું હતું કે, આ મામલો ખુબ જ ગુપ્ત છે કેન્દ્ર સરકારન્ો મોટી રાહત મળી ગઇ છે.