એમેઝોન 18 જુલાઈથી ચીનમાં ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ બંધ કરશે, 15 વર્ષ પહેલા કારોબાર શરૂ કર્યો હતો

  • એમેઝોન 18 જુલાઈથી ચીનમાં ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ બંધ કરશે, 15 વર્ષ પહેલા કારોબાર શરૂ કર્યો હતો
    એમેઝોન 18 જુલાઈથી ચીનમાં ઈ-કોમર્સ બિઝનેસ બંધ કરશે, 15 વર્ષ પહેલા કારોબાર શરૂ કર્યો હતો

શંઘાઈઃ એમેઝોન 18 જુલાઈથી ચીનમાં ઈ-કોમર્સનો બિઝનેસ બંધ કરશે. રોયટર્સના જણાવ્યા પ્રમાણે કંપનીએ ગુરૂવાર કહ્યું કે ચીનમાં તેન વેબસાઈટ અમેઝોન ડોટ સીએન પર ત્યાંના વિક્રેતાઓને સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે નહિ.