ઇસરો દ્વારા 8 દેશોના 31 સેટેલાઇટ એક સાથે લોન્ચ

શ્રીહરિકોટા,તા. ૨૯
ભારતીય અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થા (ઇસરો)એ આજે ત્ોની યથકલગીમાં વધુ એક મોરપીછુ ઉમેરી લીધુ હતુ. ઇસરોએ પોલાર સ્ોટેલાઇટ લોંચ વ્હીકલ સી-૪૩ મારફત્ો આજે સવારે એકસાથે
૩૧ સ્ોટેલાઇટ સફળતાપ્ાૂર્વક લોંચ કર્યા હતા.
આ પ્રસંગ્ો ઇસરોના તમામ ટોચના અધિકારીઓ હાજર રહૃાા હતા. સફળ લોંચ બાદૃ ઉપસ્થિત અધિકારીઓમાં ખુશીનુ મોજુ ફરી વળ્યુ હતુ. આંધ્રપ્રદૃેશના શ્રીહરિકોટામાં સ્થિત સતીશ ધવન અંતરિ૭ કેન્દ્ર પરથી સવારે ૯.૫૮ વાગ્ો તમામ સ્ોટેલાઇટન્ો લોંચ કરવામાં આવ્યા હતા. પીએસએલવીની આ ૪૫મી ઉંડાણ હતી. આ ઉપગ્રહોન્ો છોડવા માટે ત્ોમના વાણિજ્ય વિભાગ સાથે વાણિજ્ય કરાર કરવામાં આવ્યા હતા.
ભારત ઉપરાંત અમેરિકા (૨૩ સ્ોટેલાઇ), ઓસ્ટ્રિયા, કેન્ોડા, કોલંબિયા, ફિનલેન્ડ, મલેશિયા, ન્ોધરલેન્ડ અને સ્પ્ોનના એક-એક ઉપગ્રહન્ો લોંચ કરવામાં આવ્યા હતા. આમા એક માઇક્રો અને ૨૯ ન્ોનો સ્ોટેલાઇટ છે.
ભારતના હાઈપર સ્પ્ોક્ટ્રરલ ઇમેિંજગ ઉપગ્રહ આ મિશનના પ્રાથમિક સ્ોટેલાઇટ તરીકે છે. ઇમેિંજગ સ્ોટેલાઇટ પ્ાૃથ્વીની નજર રાખવા માટે ઇસરો દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવેલા વિશેષ ઉપગ્રહ તરીકે છે.
ભારતના આ સ્ોટેલાઇટમાં અન્ોક વિશેષતાઓ રહેલી છે. હાઈસ્પ્ોક્સ ઇમેિંજગ અંતરિક્ષથી એક દ્રષ્યના દૃરેક પિક્સલના પિક્ચરન્ો વાંચવા ઉપરાંત પ્ાૃથ્વી પરની વસ્તુઓ, સામગ્રી અને પ્રક્રિયાઓની ઓળખ પણ કરી શકે છે. આનાથી પર્યાવરણ સર્વેક્ષણ, પાક માટે ઉપયોગી જમીનનું મૂલ્યાંકન થઇ શકશે. ૩૧ સ્ોટેલાઈટનું કુલ વજન ૨૬૧.૫ કિલોગ્રામ છે. ૧૧૨ મિનિટમાં આ મિશન પ્ાૂર્ણ થયું હતું. આ ઉપગ્રહમાં ગ્લાસગોના બ્ો ન્ોનો સ્ોટેલાઇટ પણ છે. આ ઉપગ્રહોનો ઉદ્દેશ્ય ગ્લોબલ ક્લાઇમેન્ટ ચેંજનો મુકાબલો કરવા માટે થશે.
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે ૧૨મી એપ્રિલના દિૃવસ્ો ભારતીય અંતરિક્ષ સંશોધન સંસ્થા (ઇસરો)એ વધુ એક મોટી સિદ્ધિ હાસલ કરી હતી. ઇસરોએ આજે પોતાના ન્ોવિગ્ોશન સ્ોટેલાઇટ આઈઆરએનએસએસ-૧આઈન્ો સફળતાપ્ાૂર્વક લોંચ કરી દૃેતા વૈજ્ઞાનિક સમુદૃાયમાં ખુશીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. સ્વદૃેશી ટેકનોલોજી ઉપર આધારિત આઈઆરએનએસએસ-૧આઈ સ્ોટેલાઈટન્ો પીએસએલવી-સી૪૧ રોકેટ મારફત્ો લોંચ કરવામાં સફળતા મળી હતી.