નવજોત સિધ્ધુ પાકિસ્તાનના એજન્ટ છે: કૌરનો આક્ષેપ

  • નવજોત સિધ્ધુ પાકિસ્તાનના એજન્ટ છે: કૌરનો આક્ષેપ
    નવજોત સિધ્ધુ પાકિસ્તાનના એજન્ટ છે: કૌરનો આક્ષેપ

ચંદૃીગઢ, તા. ૨૯
પંજાબ સરકારના મંત્રી અન્ો કોંગ્રેસી ન્ોતા નવજોત સિદ્ધૂન્ો પાકિસ્તાનના એજન્ટ તરીકે ગણાવીન્ો અકાળી ન્ોતાએ મોટો હુમલો કર્યો છે. અકાળી ન્ોતા અન્ો કેન્દ્રની મોદૃી સરકારમાં મંત્રી રહેલા હરસિમરતકૌરે કહૃાું છે કે, આનાથી કોંગ્રેસના બ્ોવડા ચહેરાન્ો સ્પષ્ટપણે જોઇ શકાય છે. હરસિમરત્ો કહૃાું છે કે, કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાહુલ ગાંધીએ તરત જ સિદ્ધૂન્ો ત્ોમની પાર્ટીમાંથી સસ્પ્ોન્ડ કરવા જોઇએ. પાકિસ્તાનના કરતાપુર કોરિડોર સમારંભમાં ભાગ લઇન્ો પરત ફરેલી કૌરે કહૃાું હતું કે, હજુ સુધી સિદ્ધૂ પાકિસ્તાનથી પરત ફર્યા નથી. આ તમામની પાછળ પણ કોંગ્રેસ જવાબદૃાર છે. ત્ોમના મંત્રી પાકિસ્તાન જાય છે અને ત્યાં સ્ોનાના વડા કમર જાવેદૃ બાજવાન્ો ગળે મળે છે. હરસિમરત્ો કહૃાું હતું કે, સિદ્ધૂન્ો ભારતથી વધારે પ્રેમ અન્ો મહત્વ પાકિસ્તાનમાં મળી રહૃાું છે. પાકિસ્તાનમાં કરતારપુર કોરિડોરની આધારશિલા મુકવા સાથે સંબંધિત કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધા બાદૃ કૌરે ત્ોમના કેબિન્ોટ સાથી હરદિૃપિંસહ પુરી બુધવારના દિૃવસ્ો સ્વદૃેશ પરત ફર્યા હતા.