નોટબંધી ખુબ કઠોર નિર્ણય હતો: અરિંવદૃ સુબ્રમણ્યમ

  • નોટબંધી ખુબ કઠોર નિર્ણય હતો: અરિંવદૃ સુબ્રમણ્યમ
    નોટબંધી ખુબ કઠોર નિર્ણય હતો: અરિંવદૃ સુબ્રમણ્યમ

નવીદિૃલ્હી, તા. ૨૯
નોટબંધી ખુબ મોટું નાણાંકીય પગલું હતું જેના પરિણામ સ્વરુપ્ો આઠ ટકાના જીડીપી ગ્રોથન્ો આગામી સાત ત્રિમાસિક ગાળામાં ૬.૮ ટકા સુધી લાવવામાં ભૂમિકા ભજવી હતી. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદૃીના પ્ાૂર્વ આર્થિક સલાહકાર અરિંવદૃ સુબ્રમણ્યમે આજે આ મુજબની વાત કરી હતી.
૮મી નવેમ્બર ૨૦૧૬ના દિૃવસ્ો જાહેર કરવામાં આવેલી નોટબંધી પર પોતાનું મૌન તોડતા કહૃાું હતું કે, ત્ોમની પાસ્ો આનાથી બહાર નિકળવા માટે અદૃા કરવામાં આવેલી િંકમત ઉપર અનુભવ આધારિત અન્ય કોઇ વલણ નથી. સુબ્રમણ્યમે ચાર વર્ષની અવધિ બાદૃ આ વર્ષની શરૂઆતમાં હોદ્દો છોડી દૃીધો હતો. સુબ્રમણ્યમે પોતાના પુસ્તકમાં આ મુજબની વાત કરી છે. જો કે, પુસ્તકમાં સુબ્રમણ્યમે આ બાબતનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી કે, નોટબંધીનો નિર્ણય લેતી વેળા સરકારે ત્ોમનો અભિપ્રાય માંગ્યો હતો કે કેમ. જો કે, સુબ્રમણ્યમે એટલી વાત ચોક્કસપણે કરી છે કે, વડાપ્રધાન્ો મહત્વપ્ાૂર્ણ નિર્ણય ઉપર સીઈએના અભિપ્રાય લીધા ન હતા. પ્ોંગુઇનથી પ્રકાશિત થનાર પુસ્તકમાં ત્ોઓએ લખ્યું છે કે, એક જ ઝટકામાં ૮૬ ટકા નોટ બંધ કરી દૃેવાનો નિર્ણય ખુબ મોટો અને કઠોર નિર્ણય હતો. નોટબંધીથી વાસ્તવિક જીડીપી ગ્રોથન્ો માઠી અસર થઇ હતી. જીડીપી ગ્રોથમાં પહેલા પણ ઘટાડો થઇ રહૃાો હતો પરંતુ નોટબંધી બાદૃ ત્ોના ઘટાડામાં ત્ોજી આવી હતી. સુબ્રમણ્યમે પહેલા પણ બ્ો પુસ્તકો લખ્યા છે. નોટબંધીથી પહેલાના છ ત્રિમાસિક ગાળામાં સરેરાશ ગ્રોથરેટ આઠ ટકા હતો. બાદૃના સાત ત્રિમાસિક ગાળામાં ૬.૮ ટકા થયો હતો.