પોરબંદરની જમીનના તળને નુકસાન : તંત્રના આંખ આડા કાન

  • પોરબંદરની જમીનના તળને નુકસાન : તંત્રના આંખ આડા કાન
    પોરબંદરની જમીનના તળને નુકસાન : તંત્રના આંખ આડા કાન

તસ્વીરમાં દેખાતું સફેદ દૂધ જેવું પાણી એ દૂધ નથી પરંતુ કેમીકલયુક્ત પાણીનો જથ્થો છે. પોરબંદરના સુભાષનગર વિસ્તારમાં અનેક ફેક્ટરીઓ આવેલી છે. આ ફેક્ટરીઓમાં મચ્છીનો ઉદ્યોગ ધમધમે છે, ફેક્ટરીમાં માછલીઓની સપ્લાય કર્યા બાદ ફ્લોરને જલદ કેમીકલ નાંખીને સાફ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે આ જલદ કેમીકલવાળુ પાણી ખાડીમાં જાય છે અને જમીનના તળમાં પણ આ કેમીકલયુક્ત પાણી ઉતરે છે જેથી કેમીકલવાળું પાણી શરીરને ભયંકર નુકસાન પહોંચાડે છે. આ કેમીકલયુક્ત પાણી દરિયામાં પણ જાય છે અને માછલીઓને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે તેમજ ચામડીના રોગ પણ થાય છે. તેમ છતાં આ કેમીકલ ઓકતી ફેક્ટરીઓ સામે લાગતા-વળગતા તંત્ર દ્વારા આંખ આડા કાન થઈ રહ્યા છે.