જૂનાગઢ પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો ધીમે-ધીમે આધુનિક ખેતી તરફ

  • જૂનાગઢ પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો ધીમે-ધીમે આધુનિક ખેતી તરફ
    જૂનાગઢ પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો ધીમે-ધીમે આધુનિક ખેતી તરફ

જૂનાગઢ  પરંપરાગત ખેતી કરતા ખેડૂતો ધીમે-ધીમે આધુનિક ખેતી તરફ વળ્યા છે. એક સમયે માત્ર ઘઉ, બાજરી, જુવાર, મગફળી, કઠોળ જેવા પાકો લેવામાં આવતા હતા. હાલમાં ખેડૂતો વરીયાળીની ખેતી તરફ વળ્યાં છે. આવા જ એક ખેડૂતે ખેતરમાં વાવેલ વરીયાળીની હરીયાળી નજરે પડે છે.