ટાટા ટેલીના મર્જર માટે એરટેલે રૂ. 7,200 કરોડની બેન્ક ગેરંટી આપવી પડશે

  • ટાટા ટેલીના મર્જર માટે એરટેલે રૂ. 7,200 કરોડની બેન્ક ગેરંટી આપવી પડશે
    ટાટા ટેલીના મર્જર માટે એરટેલે રૂ. 7,200 કરોડની બેન્ક ગેરંટી આપવી પડશે

. દૂરસંચાર વિભાગે ભારતી એરટેલમાં ટાટા ટેલિ સર્વિસિઝના મર્જરને મંજૂરી આપી છે. તેના માટે એરટેલને રૂ. 7,200 કરોડ બેન્ક ગેરંટી પેટે જમા કરાવવા કહ્યુ છે. ડોટના અધિકારીએ જણાવ્યા પ્રમાણે, દૂરસંચાર મંત્રી મનોજ સિંહાએ 9 એપ્રિલના મર્જરને શરતી મંજૂરી આપી હતી.