સોરઠીયા વાણંદ જ્ઞાતિના લીમ્બોચ ભવાની માતાજીનો હવન યોજાશે

  • સોરઠીયા વાણંદ જ્ઞાતિના લીમ્બોચ ભવાની માતાજીનો હવન યોજાશે

સોરઠીયા વાણંદ જ્ઞાતિના લીંમ્બોચ ભવાની માતાજીનાં હવનનું આયોજન આગામી તા.13 નાં રોજ વેરાવળ-કોડીનાર હાઇ-વે સેનમહારાજ ધર્મશાળા, પ્રાંચી મુકામે કરાયું છે. આ તકે જ્ઞાતિજનોએ હાજર રહી મહાપ્રસાદ લેવા અનુરોધ કરાયો છે. હવનનું બીડુ બપોરે 3 કલાકે હોમાશે.