પોલીસનો મળી સફળતા


અપરાધની દૃુનિયા છોડીન્ો આત્મસમર્પણ કરવું એ ઉત્તમ માર્ગ છે. પાપની છાવણીનો સંકેલો કરીન્ો દૃયા અન્ો દિૃલાવરીના દૃરિયાન્ો પાર કરીન્ો પ્રેમપંથ પર પગરણ માંડયા એ એક ઉમદૃા અન્ો ઉદૃારવાદૃી માર્ગ છે.માણસ એક ધારી િંજદૃગી જીવે છે, આ રીત્ો આરંભે નવું લાગ્ો છે, પછી એક જ પ્રકારની ઘરેડમાં બીબાઢાળ જીવવુંં અકારુંં થઇ પડે છે. કંઇક નવું કરવા માટે ત્ોનું મન તસલી ઊઠે ત્યારે એમ માનવું કે, એક જ પ્રકારની િંજદૃગીથી કંટાળો આવી ગયો છે અન્ો જીંદૃગીના નવારૂપન્ો ્સ્વીકારીન્ો આગળ વધી જવું જોઇએ. એકધારા, એકજ પ્રકારના જીવનન્ો િંજદૃગી કહેવાય નહીં. કોઇ માણસ પાપકર્મ કરે છે તો નિરંતર કરતો રહે છે, પણ ક્યારેક એન્ો કંટાળો આવી જાય છે. ત્ોન્ો એમ લાગ્ો છે કે, આવા કામનો કશો અર્થ નથી. અલબત્ત, કેટલાક પાપી પરિબળોનું દૃય જ એવું પોષાણ જેવું બની ગયું હોય છે કે, ત્ોની િંજદૃગી જ ત્ોના મોત સાથે ખતમ થઇ જાય છે. પણ જે લોકો િંજદૃગીનો સાચો અર્થ સમજી જાય છે ત્ોઓ પાછા ફરી જાય છે અન્ો નવેસરથી નવા મુકામન્ો નક્કી કરી આગળ વધી જાય છે બસ, ત્યાંથી એક નવો અવતાર શરૂ થાય છે. વર્ષો પ્ાૂર્વે રવિશંકર મહારાજે ગુજરાતની બહારવટિયાઓ, ઘરફોડુઓ, ચોર લૂંટારાઓન્ો સાચા માર્ગ્ો વાળવા માટે ઉદ્યમ કર્યો હતો. એક પ્રેકર ઉપક્રમ આરંભ્યો હતો અન્ો ત્ોના પરિણામે સમાજની બહાર રહીન્ો લૂંટફાટ કરતા ઘણાં અસામાજિક તત્વો અન્ો પરિબળો જીવનના તથા રાહ પર પાછા ફર્યા હતા. અન્ો આત્મ સમર્પણ પણ સ્વીકાર્યું હતું. એ રીત્ો જયપ્રકાશ નારાયણે ચંબલના ઘણા ડાકુઓન્ો સાચો રાહ બતાવ્યો હતો. જયપ્રકાશનારાયણે ત્ોઓન્ો સાચુ માનવીય જીવન જીવવા માટે યોગ્ય રાહ બતાવ્યો હતો. ઘણા ડાકુઓએ જયપ્રકાશનારાયણના ચરણોમાં બંદૃૂકો અન્ો અન્ય ઘાતક હથિયારો મૂકીન્ો આત્મ સમર્પણ સ્વીકાર્યું હતું અન્ો પાપલીલાના પોટલા વગડામાં અથવા દૃરિયામાં પથરાવી દૃીધા અન્ો માનવતાનો રાહ પસંદૃ કર્યો હતો. સતત પાપકર્મ કરતાં પાપીઓએ સુધરવા માટે હથિયારોનો ત્યાગ કરીન્ો માનવતાની કેડ પસંદૃ કરવી જોઇએ. આત્મસમર્પણ કરીન્ો ત્ોન્ો જિંદૃગીન્ો નવેસરથી જીવવાનું શરૂ કરવું જોઇએ.
આ વાત એટલા માટે યાદૃ આવી ગઇ કે, તાજેતરમાં ૫૧ બંદૃૂકો સાથે ૬૨ માઓવાદૃીઓએ પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ સ્વીકારી લીધું હતું. ત્ોમના આ નિર્ણયન્ો સકારાત્મક આવકાર સાંપડ્યો હતો અન્ો બૌધ્ધિકોએ ત્ોમના ખૂબ વખાણ કર્યા હતા. માઓવાદૃીથી પ્રભાવિત નારાયણ જિલ્લામાં અબુછમાડની ગોદૃમાં વસ્ોલા સોમપુર ગામમાં પોલીસ બ્ોલ કેમ્પ ભુલવાથી માઓવાદૃીઓના પગ ત્ોમની જમીન સકરવા માંડી હતી. પરિણામે અબુઝમાડ વિસ્તારમાં કેટલાક વર્ષોથી સક્રિય રહેલા ૬૨ જેટલા માઓવાદૃીઓ છેવટે આત્મર્પણ કરી સમાજના મુખ્ય પ્રવાહમાં જોડાઇ ગયા હતા. આ ટોળી આઠ વર્ષથી સક્રિય હતી અન્ો ત્રાસ ફેલાય રહી હતી, પણ ત્ોમના મુખિયાન્ો લાગ્યું કે, આ પ્રકારે કોઇ અર્થ સરતો નથી અન્ો કશું હાથમાં નથી આવતું તો હવે બંદૃુકન્ો રામ રામ કરીન્ો આત્મસમર્પણ સ્વીકારી લેવું જોઇએ જેથી ૫૧ બંદૃૂકો પોલીસના ચરણમાં ધરીન્ો ત્ોઓએ આત્મસમર્પણનો રાહ સ્વીકારી લીધો હતો.
અહીં એક હકીકત જણાવી દૃઇએ કે, છત્તીસગઠમાં પ્રથમ તબક્કામાં ચૂંટણી દ્વારા બસ્તર વિસ્તારની બાર બ્ોઠકો પર ૧૨ નવેમ્બરે મતદૃાન થવાનું છે. એ ઘડી આવે ત્ો પહેલા એક પુણ્યશાળી ઘડી આત્મસમર્પણની આવી ગઇ છે.
આ પ્રકારે આત્મસમર્પણ કરવાની આ પ્રથમ ઘટના ઘટવાથી લોકો આશ્ર્ચર્યમાં પડી ગયા હતા અન્ો ત્ોમન્ો અવર્ણનીય આનંદૃ પણ થયો હતો આટલી મોટી સંખ્યામાં આત્મસમકર્પણ કરનાર માઓવાદૃીઓન્ો ચારેતરફ હર્ષભેર આવકાર મળ્યો હતો. અબુઝાડ ક્ષેત્રના ગામડાઓમાં માઓવાદૃી લીડર તથા પ્રદૃેશ કમિટીના સચિવ રવિના કુનુલ, કોહકામેટા એલઓસ કમાન્ડર રીના, કોહકામેટા જન મિલિયા કમાંડર ડોસ્ોસ, પરલકોટ એલઓએસ કમાન્ડરની આવન-જાવન હતી. એમના કહેવાથી તુમેરાદૃી જનતાના સરકાર અંતર્ગત દૃુડકો, ગુમચુર, તાોબ્ોડા, તુમેરાદૃી ગામના નિવાસીઓ માઓવાદૃી સંગઠન માટે કાર્ય કરી રહૃાા હતા. સોનપુર ગામમાં પોલીસ્ો ૧૦ ઓકટોબર પોલીસ બ્ોસના કેમ્પનું સંચાલન શરૂ કર્યું હતું. આ કેમ્પનું સંચાલન શરૂ થવાની સાથે જ અબુઝાડ વિસ્તારમાં સર્ચિંગ અભિયાનમાં ગતિ આવી ગઇ હતી. એના પરિણામે પોલીસના વધતા દૃાબણથી માઓવાદૃીઓની લગાતાર ધરપકડો તથા આત્મસમર્પણ કરવાના કારણે સંગઠન નબળું પડવા માંડયું હતું.