છત્તીસગઢમાં ૧ લાખ યુવાનન્ો નોકરીનું કોંગ્રેસ પાર્ટીનું વચન ખેડુતની લોન માફ કરવા અન્ો વીજળી બિલ અડધુ કરવા અન્ો મહિલા તથા યુવાનો માટે શ્રેણીબદ્ધ વચનો અપાયા

રાયપુર, તા. ૧૦
છત્તીસગઢમાં વિધાનસભા ચુંટણીના પ્રથમ તબક્કા પહેલા કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ચુંટણી ઢંઢેરો જારી કરી દૃીધો છે. જેમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અન્ોક લોકલક્ષી વચનો આપ્યા છે. ઘોષણાપત્રમાં કોંગ્રેસ પાર્ટીએ છત્તીસગઢ માટે ૩૬ લક્ષ્યનું વચન આપ્યું છે. ઘોષણાપત્ર ખેડુતો, યુવાનો, મહિલાઓ, એસસી અને એસટી માટે મોટા વચનો આપવામાં આવ્યા છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ઘોષણાપત્રમાં જે મોટા વચન આપ્યા છે ત્ોમાં યુવાનો માટે એક લાખ સરકારી નોકરીનું વચન આપ્યું છે. ૨૫૦૦ રૂપિયાના સ્ટાઈપ્ોન્ડ પર રાજીવ મિત્ર યોજના હેઠળ ૧૦ લાખ યુવાનોન્ો કામ આપવા જેવા વચનો આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત ખેડૂતો માટે લોન માફી અન્ો વીજળી બિલન્ો અડધુ કરવાની વાત કરવામાં આવી છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીએ મતદૃાન થાય ત્ો પહેલા જ લોકોન્ો પ્રભાવિત કરવાના હેતુસર આ અન્ોક વચનો આપીન્ો મતદૃારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે.
કોંગ્રેસ પાર્ટીએ કહૃાું છે કે જે ચુંટણી ઢંઢેરામાં વાત કરવામાં આવી છે ત્ો વહેલીતકે પ્ાૂર્ણ કરવામાં આવશે. ચુંટણી ઢંઢેરામાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી સત્તામાં આવશે તો ખેડુતોની લોનન્ો વહેલીતકે માફ કરવામાં આવશે. કર્ણાટકમાં જે રીત્ો ખેડુતોની લોન માફ કરવામાં આવી છે ત્ોવી જ રીત્ો સરકાર બન્યા બાદૃ છત્તીસગઢમાં પણ સૌથી પહેલા ખેડુતો તરફ ધ્યાન આપીન્ો ત્ોમની લોન માફ કરવામાં આવશે. કોંગ્રેસ પાર્ટી ફરી બ્ોઠી થવા માટે પ્રયાસમાં છે. કર્ણાટકમાં સૌથી મોટી પાર્ટી ન બની હોવા છતાં જેડીએસની સાથે મળીન્ો કોંગ્રેસ સરકાર બનાવામાં સફળ થઈ ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં હવે ભાજપ શાસિત ત્રણ રાજ્યો પર ત્ોની નજર છે. કોંગ્રેસન્ો ફાયદૃો એ છે કે આ ત્રણેય રાજ્યોમાં શાસન વિરોધી પરીબળ કોંગ્રેસની તરફેણમાં છે.