પેેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમતમાં વધુ રાહત: ઘટાડો યથાવત

નવી દિૃલ્હી,તા. ૧૦
પેેટ્રોલઅન્ો ડીઝલની િંકમતમાં ઘટાડાનો દૃોર જારી રહૃાો છે. આજે વધુ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. પેેટ્રોલની િંકમતમાં નવી દિૃલ્હીમાં ૧૭ પ્ૌસાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે ડીઝલની િંકમતમાં ૧૬ પ્ૌસાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. મુંબઇમાં પેેટ્રોલ અન્ો ડીઝલની િંકમતમાં ૧૭ પ્ૌસાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. યુઅલની િંકમતોન્ો ખુબ સંવેદૃનશીલ ગણવામાં આવે છે. અવિરત ઘટાડો કરવામાં આવ્યા બાદૃ સામાન્ય લોકોન્ો વધુન્ો વધુ રાહત મળી રહી છે. કરેક્શનનો દૃોર જારી રહેતા છેલ્લા એક મહિનામાં જ રિટેલ યુઅલની િંકમતમાં પાંચ ટકા સુધીનો ઘટાડો કરવામાં આવી ચુક્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રુડ ઓઇલની િંકમતના આધાર પર િંકમતો નક્કી થાય છે. આ મહિનાની શરૂઆત બાદૃથી ત્ોલ િંકમતો ચાર મહિનાની ઉંચી સપાટીથી ૧૧ ટકા સુધી ઘટી ગઈ છે. યુઅલની િંકમતમાં દૃરરોજના આધાર પર ઘટાડાનો દૃોર ચાલી રહૃાો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ત્ોલન િંકમતો ઘટતા ભાવમાં ભારતમાં પણ ઘટાડો થયો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા વૈશ્ર્વિક ક્રૂડની િંકમતમાં ઘટાડો થયા બાદૃ સામાન્ય લોકોન્ો રાહત આપવા ઓઇલ કંપનીઓન્ો સ્ાૂચના આપ્ોલી છે. પ્ોટ્રોલ અને ડીઝલની િંકમત ઓલટાઇમ હાઈ સપાટી ઉપર પહોંચી ગઈ હતી. ચોથી ઓક્ટોબરના દિૃવસ્ો મુંબઈમાં પ્ોટ્રોલની િંકમત લીટરદૃીઠ ૯૧.૩૪ સુધી પહોંચી હતી ત્યારબાદૃથી ઘટાડો થઇ રહૃાો છે.