અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...

  • અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...
    અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...
  • અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...
    અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...
  • અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...
    અદ્ભુત, અનન્ય, અકલ્પનિય...

એક ફોટોગ્રાફ્સ લેવા માટે એક ફોટોગ્રાફ ઘણી મહેનત કરતો હોય છે, કલાકો નહીં પણ દિવસોના દિવસો સુધી એક જગ્યાએ એક સુંદર ફોટો લેવા માટે અઘોરી બાવા સાધુઓની જેમ તપસ્યા કરતો હોય છે.. અને આ તપસ્યા બાદ જે ફળરૂપી ફોટોગ્રાફ મળે છે તે ખરેખર અદભુત હોય છે.. ફોટોગ્રાફ્સ એક એવી વસ્તુ કે જે બોલ્યા વગર પણ ઘણું બધું કહી જતા હોય છે આવા જ કેટલાક અહીં પ્રસ્તુત છે.