બનાસકાંઠામાં ભાજપ-કોંગ્રેસ અને ઠાકોર સેના વચ્ચે ત્રી-પાંખીઓ જંગ

  • બનાસકાંઠામાં ભાજપ-કોંગ્રેસ અને ઠાકોર સેના વચ્ચે ત્રી-પાંખીઓ જંગ

બનાસકાંઠા: અલ્પેશ ઠાકોર આજે બનાસકાંઠાના દિયોદર તાલુકાની મુલાકાતે આવી પહોંચશે. ત્યાં ઠાકરો સેનાના અપક્ષ ઉમેદવાર સ્વરૂપજી ઠાકોરના કાર્યાલયનો પ્રારંભ કરવાવા અને તેમના સમર્થન અને પ્રચાર માટે જાહેર સંભાનું સંબોધન કરશે. જેને લઇને હવે જોવાનું રહ્યું કે, બનાસકાંઠામાં ઠાકોર સેનાના મત સૈથી વધુ હોવાથી ભાજપ-કોંગ્રેસ અને ઠાકોર સેના વચ્ચે ત્રી-પાંખીઓ જંગ જામશે.