ચૂકાદાની હાઈલાઈટ્સ

ફટાકડાના વેચાણ પર સંપ્ાૂર્ણપણે પ્રતિબંધ મુકવાનો સુપ્રીમ કોર્ટે ઇન્કાર કર્યો
દિૃવાળી ઉપર રાત્રે આઠ વાગ્યાથી ૧૦ વાગ્યા સુધી જ ફટાકડા ફોડી શકાશે
દિૃવાળી ઉપર ફટાકડાની લૂમ સળગાવી શકાશે નહીં. વેચાણ ઉપર પણ પ્રતિબંધ
નિર્દૃેશોનું પાલન કરવાની જવાબદૃારી એસએચઓની રહેશે. નિયમોનો ભંગ કરનારના મામલામાં કેસ ચાલશે
ફટાકડાની ઓનલાઈન ખરીદૃી થઇ શકશે નહીં. સાથે સાથે ઓનલાઈન વેચાણ પણ થઇ શકશે નહીં
ગ્રીન ઇકો ફટાકડા સળગાવવા ઉપર વિશેષ ભાર મુકાયો. ઓછા પ્રદૃૂષણ ફેલાવતા ફટાકડા વેચી શકાશે
માત્ર લાયસન્સ ધરાવતા ટ્રેડર્સ જ દિૃવાળી પર ફટાકડા વેચી શકશે
ક્રિસમસ અને નવા વર્ષના જશ્ર્ન માટે ફટાકડા ફોડવાના નિયમ પણ બનાવવામાં આવ્યા છે. ક્રિસમસ અન્ો નવા વર્ષ પર રાત્રે ૧૧.૪૫થી ૧૨.૩૦ વાગ્યા વચ્ચે ફટાકડા ફોડી શકાશે
દિૃવાળી પર દૃર વર્ષે પ્રદૃૂષણનું સ્તર અનેકગણું વધી જાય છે જેથી ફટાકડા પર પ્રતિબંધ મુકવાની માંગ કરીન્ો અરજી દૃાખલ કરવામાં આવી હતી
અરજી પર વિચારણા કરતી વેળા સુપ્રીમ કોર્ટે ફટાકડા ઉત્પાદૃકોની આજીવિકાના મૂળભૂત અધિકારો અને દૃેશના ૧.૩ અબજ લોકોના આરોગ્ય સહિત જુદૃા જુદૃા પાસાઓન્ો ધ્યાનમાં લીધા છે
બંધારણની કલમ ૨૧ (જીવનના અધિકાર) તમામ વર્ગના લોકો માટે લાગ્ાૂ પડે છે અને ફટાકડા પર દૃેશવ્યાપી પ્રતિબંધ મુકતી વેળા ઘણી બાબતોન્ો ધ્યાનમાં લેવી પડે છે