ચીની સૈનીકો ફરી ભારતીય સરહદૃમાં ઘુસ્યા : તંગદિૃલી

નવી દિૃલ્હી, તા. ૧૫
ભારત અને ચીન વચ્ચે ફરી એકવાર જોરદૃાર વિવાદૃ થઇ ગયો છે. આના કારણે દૃહેશત પણ વધી ગઈ છે. ચીનના સ્ૌનિકોએ ફરી એકવાર અરુણાચલ પ્રદૃેશમાં ભારતીય સરહદૃમાં ઘુસીન્ો સરહદૃનો ભંગ કર્યો હતો. ચીનની પીપલ્સ લિબ્રેશન આર્મીના કેટલાક જવાનો સરહદૃ પાર કરીન્ો ભારતીય વિસ્તારમાં ઘુસી ગયા હતા. જો કે, મોડેથી ભારતીય સ્ૌનિકોએ વાંધો ઉઠાવ્યા બાદૃ પરત પણ જતાં રહૃાા હતા. આ મામલો વાસ્તવિક અંકુશરેખા (એલએસી) ઉપર બન્યો હતો. ૧૦ દિૃવસ પહેલા જ ચીનની સ્ોના ભારતીય સરહદૃમાં ઘુસી ગઈ હતી. ભારતીય સ્ૌનિકોએ ચીની સ્ૌનિકોન્ો કહૃાું હતું કે, ત્ો ભારતીય સરહદૃમાં આવી ગયા છે. ચીની સ્ૌનિકો ભારતીય જવાનોના વિરોધ બાદૃ પરત ફર્યા હતા. ગયા વર્ષે ડોકલામ વિવાદૃ બાદૃ ચીન સાથે ભારત્ો સંબંધોમાં સુધારો કરવા માટે અન્ોક પ્રયાસો કર્યા છે. બીજી બાજુ ફરી એકવાર ઘુસણખોરીના પરિણામ સ્વરુપ્ો તંગદિૃલી વધી ગઈ છે. બંન્ો દૃેશોની સ્ોનાઓ પ્રોટોકોલ હેઠળ આ મામલાનો ઉકેલ લાવી રહી છે. ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ ચીનની સ્ોનાએ ઉત્તરાખંડમાં ઘુસણખોરી કરી હતી. એ વખત્ો ચીની સ્ૌનિકોએ ઘુસણખોરી સાથે સંબંધિત રિપોર્ટ આઈટીબીટીન્ો આપ્યો હતો. સાથે સાથે ઉચ્ચ અધિકારીઓને પણ અહેવાલ મોકલવામાં આવ્યો હતો. ચીની સ્ૌનિક ચાર કિલોમીટર સુધી આઈટીબીટીની અગ્રિમ ચોકી સુધી આવ્યા હતા.