અમેરિકાના 15 લાખ નાગરિકો વાવાઝોડાના ભયથી ફફડે છે

  • અમેરિકાના 15 લાખ નાગરિકો વાવાઝોડાના ભયથી ફફડે છે
    અમેરિકાના 15 લાખ નાગરિકો વાવાઝોડાના ભયથી ફફડે છે

વોશિગ્ટન,તા. ૧૩
અમેરિકામાં આવનાર તોફાન લોરેન્સની દૃહેશત સમગ્ર અમેરિકામાં જોવા મળી રહી છે. તોફાનના કારણે હજારો લોકો પહેલાથી જ ત્ોમના આવાસન્ો છોડી ચુક્યા છે. તોફાન દૃક્ષિણ પ્ાૂર્વીય અમેરિકામાં પહોંચવામાં હજુ સમય લાગી શકે છે પરંતુ લોકો પહેલાથી જ સાવધાન થઇ ગયા છે. તોફાનના કારણે ૧૫ લાખ લોકોન્ો સુરક્ષિત સ્થળે ખસી જવા માટેના આદૃેશ જારી કરવામાં આવ્યા છે.
બુધવારના દિૃવસ્ો પ્રચંડ તોફાન ઉત્તરીય કેરોલિનાથી આશરે ૯૦૦ કિલોમીટરના અંતરે સ્થિત હતુ. હજુ ત્ોન્ો પહોચવામાં સમય લાગી શકે છે. આ ક્ષેત્રમાં ત્ોની અસર પહેલાથી જ દૃેખાઇ રહી છે. પ્રતિ કલાક મહત્તમ ૨૫૦ કિલોમીટરની ઝડપ્ો પવન ફુંકાશે. જેથી ભારે નુકસાન થઇ શકે છે. સરકારે દૃાવો કર્યો છે કે સાવચેતીના તમામ પગલા લેવામાં આવી રહૃાા છે. તોફાનના કારણે આશરે બ્ો કરોડ લોકોન્ો માઠી અસર થઇ શકે છે. જ્યારે ૧૫ લાખ લોકો સકંજામાં આવી શકે છે. લોરેન્સના કારણે તંત્ર સાબદૃુ છે. ૨૫૦ લિોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ્ો પ્રચંડ તોફાન કેરોલિના દૃરિયાકાઠા તરફ વધતા લોકો જરૂરી પગલા લઇ રહૃાા છે. મોટી સખ્યામાં લોકોન્ો પહેલાથી જ રાહત કેમ્પમાં ખસ્ોડવામાં આવ્યા છે. કેરોલિનામાં રહેતા લોકો પોતાના ઘરમાં બારી બારણાન્ો વ્યવસ્થિત કરીન્ો મજબુત રીત્ો બંધ કરી રહૃાા છે. તોફાનના અસર હેઠળ આવી જનાર લોકો દ્વારા તમામ પગલા લેવામાં આવી રહૃાા છે. ઘરની દિૃવાલોન્ો મજબુત કરવામાં આવી રહી છે.
પ્ોટ્રોલ પંપ અન્ો અન્ય યુઅલ સ્ટેશન પર લોકોની લાંબી લાઇન જોવા મળી રહી છે. કેટલીક જગ્યાએ તો થોડાક કલાકમાં જ આઉટ ઓફ સર્વિસના બોર્ડ લાગી ગયા હતા. જાણકાર લોકોનુ કહેવ છે કે શુક્રવાર સુધૂ લોરેન્સ તોફાન કેરોલિના દૃરિયા કાંઠાના વિસ્તારમાં ત્રાટકશે અન્ો ભારે વરસાદૃ પણ થનાર છે.