પથ્થરબાજોને ઝડપી લેવા J&K પોલીસ નવા રોલમાં !

શ્રીનગર, તા. ૮
જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ પથ્થરબાજોન્ો પકડી પાડવા માટે હવે નવી વ્યૂહરચના ઉપર આગળ વધી રહી છે. આના ભાગરૂપ્ો સફળતા પણ મળી રહી છે. પથ્થરબાજોન્ો પકડી પાડવા માટે જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસ્ો આઠ વર્ષ જૂની વ્યૂહરચના અપનાવી છે. આ લોકો પોત્ો પથ્થરબાજ તરીકે સામેલ થઈન્ો અસલી પથ્થરબાજોન્ો પકડી રહી છે. શુક્રવારના દિૃવસ્ો આ વ્યૂહરચના અમલી કરવામાં આવ્યા બાદૃ આન્ો સફળતા મળવા લાગી ગઈ છે. કેટલાક પથ્થરબાજો ઝડપાઈ ગયા છે. શ્રીનગરમાં જામા મસ્જિદૃ વિસ્તારમાં ૧૦૦થી વધુ લોકોનું ન્ોત્ાૃત્વ કરી રહેલા કેટલાક પથ્થરબાજોન્ો પકડી પાડવામાં આવ્યા છે.