પાક. પીએમ અન્ો રાષ્ટ્રપતિની ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાન યાત્રા પર પ્રતિબંધ

  • પાક. પીએમ અન્ો રાષ્ટ્રપતિની ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાન યાત્રા પર પ્રતિબંધ
    પાક. પીએમ અન્ો રાષ્ટ્રપતિની ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાન યાત્રા પર પ્રતિબંધ

ઈસ્લામાબાદૃ, તા.૨૫
પાકિસ્તાનમાં કરકસરના પગલાં લેવામાં આવશે અન્ો અર્થતંત્રમાં નવા પ્રાણ ફૂંકવાના પગલા લેવામાં આવશે ત્ોવા વચન પાળવાની દિૃશામાં કટિબદ્ધતા તરફ આગળ વધીન્ો પાકિસ્તાનની કેબિન્ોટે હવે વડાપ્રધાન, પ્રમુખ સહિત ટોચના અધિકારીઓની ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાની યાત્રા ઉપર પ્રતિબંધ મુકી દૃીધો છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાની યાત્રા પર પ્રતિબંધ મુકવાના સંદૃર્ભમાં માહિતી આપતા સ્ાૂચના મંત્રી ફવાદૃ ચૌધરીએ કહૃાું હતું કે વડાપ્રધાન ઈમરાન ખાનના ન્ોત્ાૃત્વમાં યોજાયેલી કેબિન્ોટ બ્ોઠકમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત રાજ્યના નાણાનો ઉપયોગ કરવાના અધિકારન્ો લઈને પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ચૌધરીએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા કહૃાું છે કે પ્રમુખ, વડાપ્રધાન, ચીફ જસ્ટીસ, સ્ોન્ોટ ચેરમેન, સ્પીકર અન્ો રાજ્યના મુખ્યમંત્રી, ક્લબ બિઝન્ોસ ક્લાસમાં યાત્રા કરશે. એક પ્રશ્ર્નના જવાબમાં ચૌધરીએ કહૃાું હતું કે આર્મી ચીફની ફર્સ્ટ ક્લાસ વિમાની યાત્રાની મંજુરી ન હતી અન્ો ત્ોઓ હંમેશા બિઝન્ોસ ક્લાસમાં યાત્રા કરતા હતા. આ અંગ્ો પ્ાૂછવામાં આવતા ચૌધરી કોઈ જવાબ આપી શક્યા ન હતા. પાકિસ્તાનમાં માહિતી મંત્રીએ કહૃાું હતું કે પ્રમુખ, વડાપ્રધાન અન્ો અન્ય અધિકારીઓ દ્વારા સ્ટેટ ફંડની ફાળવણીના અધિકારન્ો પણ ખતમ કરી દૃીધો છે. પ્ાૂર્વ વડાપ્રધાન નવાઝ શરીફે આ વર્ષે ફાળવણીના અધિકારનો ઉપયોગ કરીન્ો ૫૧ અબજ ડોલર રૂપિયા ખર્ચ કર્યા હતા.
વિદૃેશી અન્ો સ્થાનિક યાત્રાઓમાં ખાસ વિમાનના ઉપયોગન્ો રોકવા અન્ો બિઝન્ોસ ક્લાસમાં યાત્રા કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ૨૫મી જુલાઈના દિૃવસ્ો યોજાયેલી સામાન્ય ચૂંટણીમાં પાકિસ્તાનમાં ઈમરાન ખાનની પાર્ટી ચૂંટાઈ આવી હતી. ત્ો વખત્ો ઈમરાન ખાન્ો જાહેરાત કરી હતી કે ત્ોઓ ભવ્ય બંગલામાં પણ રહેશે નહીં. ત્ોઓ એક નાનકડા હિસ્સામાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જ્યારે વડાપ્રધાનના લશ્કરી સચિવ રહેતા હતા. આ ઉપરાંત ઈમરાન ખાન્ો માત્ર બ્ો ગાડી અન્ો બ્ો નોકરો રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે.