સેંસેકસ 85 પોઇન્ટ ઘટીને 37,પરરની સપાટી ઉપર

  • સેંસેકસ 85 પોઇન્ટ ઘટીને 37,પરરની સપાટી ઉપર
    સેંસેકસ 85 પોઇન્ટ ઘટીને 37,પરરની સપાટી ઉપર

મુંબઇ,તા.૧
શેરબજારમાં આજે મંદૃીનું મોજુ ફરી વળ્યું હતું. રેપોરેટમાં ૨૫ બ્ોઝિક પોઇન્ટનો વધારો કરીન્ો ૬.૫૦ ટકા કરી દૃેવામાં આવ્યા બાદૃ બ્ોંચમાર્ક ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો જોવા મળી રહૃાો છે. એકબાજુ ડોલર સામે રૂપિયામાં ઘટાડો થઇ રહૃાો છે. બીજી બાજુ ફાગવામાં વધારો થઇ રહૃાો છે. વધતી જતી વર્તમાન ખાતાકીય ખાધ પણ પોલિસી નિર્ણય કરનાર લોકો માટે ખુબ મહત્વપ્ાૂર્ણ રહી છે. આજે સ્ોંસ્ોક્સ ૮૫ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૩૭૫૨૨ની નીચી સપાટી ઉપર રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૧૦ પોઇન્ટ ઘટીન્ો ૧૧૩૪૬ની નીચી સપાટી ઉપર રહૃાો હતો. ઇન્ટ્રાડેના કારોબાર દૃરમિયાન બીએસઈ સ્ોંસ્ોક્સ ઓલટાઈમ હાઇ એટલે કે ૩૭૭૧૧ની ઉંચી સપાટી પર પહોંચ્યો હતો. નિટી ૧૧૩૯૦ની ઉંચી સપાટી ઉપર પહોંચ્યો હતો. સ્ોક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં નિટી પીએસયુ બ્ોંક ઇન્ડેક્સમાં ૦.૫૨ ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. આઈડીબીઆઈ બ્ોંક, પંજાબ ન્ોશનલ બ્ોંકમાં ત્ોજી રહી હતી. ઓટો ઇન્ડેક્સમાં ૦.૭૬ ટકાનો ઘટાડો રહૃાો હતો. ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામ પણ હાલ જાહેર થઇ રહૃાા છે. આના ભાગરુપ્ો ન્ોસ્લે ઈન્ડિયા અન્ો ટાઈટન કંપનીના પરિણામ શુક્રવારે જાહેર કરાશે. બ્ોંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ દ્વારા પણ ગુરૂવારે વ્યાજદૃર જાહેર કરવામાં આવનાર છે. અમેરિકા દ્વારા શુક્રવારના દિૃવસ્ો જુલાઈ મહિના માટેના ફાર્મ પ્ોરોલના ડેટા પણ જાહેર કરવામાં આવનાર છે. ગયા શનિવારના દિૃવસ્ો જીએસટી કાઉન્સિલની અતિ મહત્વપ્ાૂર્ણ બ્ોઠક મળી હતી. જેમાં જુદૃી જુદૃી ચીજવસ્તુઓ અને સર્વિસ પર ચાર્જમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જેની અસર સપ્તાહ દૃરમિયાન બજાર પર જોવા મળી હતી. ગયા શનિવારે મહત્વપ્ાૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા હતા જેમાં અન્ોક પ્રોડક્ટ ચીજવસ્તુઓની િંકમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આ વસ્તુઓ પર ટેક્સના રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો.
જે ચીજવસ્તુઓ ઉપર ટેક્સ સ્લેબ ઘટાડવામાં આવ્યા હતા ત્ોમાં પ્ોઇન્ટ્સ, લેધરની ચીજવસ્તુઓ, સ્ટોવ, ટેલિવિઝન, વોિંશગ મશીનનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ઉપર રેટન્ો ૨૮ ટકાથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. સ્ોન્ોટરી ન્ોપકિનન્ો ટેક્સમુક્ત કરવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. ૧૦૦૦ રૂપિયા સુધીના ફુટવેર અને ફર્ટિલાઇઝર ગ્રેડ ફોસ્ફોરિક એસિડ પર ટેક્સ રેટન્ો ૧૨ ટકાથી ઘટાડીન્ો પાંચ ટકા કરાયો હતો. ગઇકાલે મંગળવારના દિૃવસ્ો કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૧૧૨ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૬૦૭ની રેકોર્ડ ઉંચી સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે બ્રોડર નિટી ૩૭ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૧૩૫૬ની સપાટીએ રહૃાો હતો. હાલમાં પ્રવાહી સ્થિતી જોવા મળી રહી છે.