સ્ોંસ્ોક્સ ૧૧૨ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૬૦૭ની ઉંચી સપાટી ઉપર

  • સ્ોંસ્ોક્સ ૧૧૨ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૬૦૭ની ઉંચી સપાટી ઉપર
    સ્ોંસ્ોક્સ ૧૧૨ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૬૦૭ની ઉંચી સપાટી ઉપર

મુંબઇ,તા. ૩૧
શેરબજારમાં આજે ત્ોજી રહી હતી. સતત ચોથા કારોબારી સ્ોશનમાં ત્ોજી રહી હતી. આરબીઆઈની ત્રીજી દ્વિમાસિક નાણાંકીય નીતિ સમીક્ષાના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવે ત્ોના પહેલા બજારમાં ત્ોજી રહી છે. આવતીકાલે મોનિટરી પોલિસીના પરિણામ જાહેર કરવામાં આવનાર છે. આજે કારોબારના અંત્ો સ્ોંસ્ોક્સ ૧૧૨ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૬૦૭ની રેકોર્ડ ઉંચી સપાટીએ રહૃાો હતો જ્યારે બ્રોડર નિટી ૩૭ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૧૩૫૬ની સપાટીએ રહૃાો હતો. ઇન્ટ્રા ડેના કારોબાર દૃરમિયાન સ્ોંસ્ોક્સ્ો એક વખત્ો ૩૭૬૪૫ની ઓલટાઈમ સપાટી મેળવી હતી જ્યારે નિટી ઇન્ડેક્સ ઇન્ટ્રા ડે દૃરમિયાન ૧૧૩૬૬ની સપાટીએ રહૃાો હતો.
સ્ોક્ટરલ ઇન્ડેક્સમાં નિટી આઈટી ઇન્ડેક્સમાં એક ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. ટેક મહિન્દ્રામાં ઉછાળો નોંધાયો હતો. નિટી રિયાલીટી ઇન્ડેક્સમાં ૧.૫ ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. હાઉિંસગ ડેવલપમેન્ટ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને યુનિટેકમાં ત્ોજી રહી હતી. એશિયન શેરબજારમાં ઉથલપાથલ રહી હતી. જાપાનના નિક્કીમાં ૦.૧ ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો. દૃક્ષિણ કોરિયાના કોસ્પી ઇન્ડેક્સમાં ૦.૧ ટકાનો ઉછાળો નોંધાયો હતો. સ્ોમસંગ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દ્વારા બીજા ત્રિમાસિકગાળાના મજબ્ાૂત પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હોવા છતાં કોસ્પી ઇન્ડેક્સમાં ઘટાડો રહૃાો હતો. ત્રિમાસિક ગાળાના પરિણામ પણ હાલ જાહેર થઇ રહૃાા છે. આના ભાગરુપ્ો ઈન્ડિયન બુલ્સ હાઉસીંગ ફાઈનાન્સ અને મેરીકોના પરિણામ ગુરૂવારના દિૃવસ્ો જાહેર કરાશે. ન્ોસ્લે ઈન્ડિયા અન્ો ટાઈટન કંપનીના પરિણામ શુક્રવારે જાહેર કરાશે. યુએસ ફેડની મિટીંગ બુધવારે મળનાર છે જેમાં વ્યાજદૃરના સંદૃર્ભમાં જાહેરાત કરવામાં આવનાર છે. જુન મહિનામાં જ યુએસ ફેડ દ્વારા ત્ોના બ્ોંચમાર્ચ શોર્ટ ટર્મ વ્યાજ દૃરમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. વધુ બ્ો વખત આ વર્ષે વધારો કરવાના સંકેત પણ આપવામાં આવ્યા હતા. બ્ોંક ઓફ ઈંગ્લેન્ડ દ્વારા પણ ગુરૂવારે વ્યાજદૃર જાહેર કરવામાં આવનાર છે. અમેરિકા દ્વારા શુક્રવારના દિૃવસ્ો જુલાઈ મહિના માટેના ફાર્મ પ્ોરોલના ડેટા પણ જાહેર કરવામાં આવનાર છે. ગયા શનિવારના દિૃવસ્ો જીએસટી કાઉન્સિલની અતિ મહત્વપ્ાૂર્ણ બ્ોઠક મળી હતી. જેમાં જુદૃી જુદૃી ચીજવસ્તુઓ અને સર્વિસ પર ચાર્જમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જેની અસર સપ્તાહ દૃરમિયાન બજાર પર જોવા મળી હતી. ગયા શનિવારે મહત્વપ્ાૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યા હતા જેમાં અન્ોક પ્રોડક્ટ ચીજવસ્તુઓની િંકમતમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. આ વસ્તુઓ પર ટેક્સના રેટમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો. જે ચીજવસ્તુઓ ઉપર ટેક્સ સ્લેબ ઘટાડવામાં આવ્યા હતા ત્ોમાં પ્ોઇન્ટ્સ, લેધરની ચીજવસ્તુઓ, સ્ટોવ, ટેલિવિઝન, વોિંશગ મશીનનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ ઉપર રેટન્ો ૨૮ ટકાથી ઘટાડીન્ો ૧૮ ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. સ્ોન્ોટરી ન્ોપકિનન્ો ટેક્સમુક્ત કરવાનો નિર્ણય કરાયો હતો. ૧૦૦૦ રૂપિયા સુધીના ફુટવેર અને ફર્ટિલાઇઝર ગ્રેડ ફોસ્ફોરિક એસિડ પર ટેક્સ રેટન્ો ૧૨ ટકાથી ઘટાડીન્ો પાંચ ટકા કરાયો હતો. ગઇકાલે સોમવારના દિૃવસ્ો ઉથલપાથલ વચ્ચે કારોબારના અંત્ો બીએસઈ સ્ોંસ્ોક્સ ૧૫૮ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૩૭૪૯૪ની રેકોર્ડ ઉંચી સપાટીએ બંધ રહૃાો હતો જ્યારે નિટી ૪૧ પોઇન્ટ ઉછળીન્ો ૧૧૩૨૦ની સપાટીએ રહૃાો હતો.