NRC લિસ્ટમાં જેમના નામ નથી તેમના ભાવિને લઇને પ્રશ્ર્નાથા

નવીદિૃલ્હી, તા. ૩૦
આસામમાં ન્ોશનલ રજિસ્ટ્રર ઓફ સિટિઝન માટે ફાઇનલ ડ્રાટ જારી કરવામાં આવ્યા બાદૃ આન્ો લઇન્ો રાજકીય હોબાળો મચી ગયો છે. આ ડ્રાટમાં ૪૦ લાખ લોકોના નામ નથી. આવી સ્થિતિમાં પ્રશ્ર્ન એ થઇ રહૃાો છે કે, આશરે આ ૪૦ લાખ લોકોનું શું થશે. અલબત્ત આ ફાઈનલ લિસ્ટ નથી પરંતુ ડ્રાટ છે. જે લોકોના નામ આમા સામેલ નથી ત્ોવો આના માટે દૃાવો કરી શકે છે છતાં આન્ો લઇન્ો આસામમાં તંગદિૃલીની સ્થિતિ છે. નવા ન્ોશનલ સિટિઝન રજિસ્ટ્રારમાં આસામમાં રહેતા તમામ ભારતીય લોકોના નામ, સરનામા અન્ો ફોટાઓ છે. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે વિસ્તારમાં ગ્ોરકાયદૃેરીત્ો રહેતા લોકોના સંદૃર્ભમાં માહિતી જારી કરવામાં આવી રહી છે. દૃેશમાં લાગ્ાૂ નાગરિકતાના કાયદૃાથી થોડોક અલગરીત્ો રાજ્યમાં અસમ અકાર્ડ ૧૯૮૫ લાગ્ાૂ છે. ત્ોના કહેવા મુજબ ૨૪મી માર્ચ ૧૯૭૧ની અડધી રાત સુધી પ્રદૃેશમાં પ્રવેશ કરનાર લોકોન્ો ભારતીય નાગરિક ગણવામાં આવશે. નાગરિકતા માટે ૩૨૯૯૧૩૮૦ લોકોએ અરજી કરી હતી જે પ્ૌકી ૨૮૯૩૮૬૭૭ન્ો નાગરિકતા માટે લાયક ગણવામાં આવ્યા છે. જે ૪૦ લાખ લોકોના નામ યાદૃીમાં નથી ત્ોમની પાસ્ો હજુ પણ ક્લેઇમ કરવાની તક છે. એનઆરસીના કો-ઓર્ડીન્ોટરનું કહેવું છે કે, આ યાદૃીના આધાર પર કોઇપણ નાગરિકન્ો હાલમાં અટકાયતી સ્ોન્ટરમાં મોકલવામાં આવનાર નથી. હવે પ્રશ્ર્ન એ થાય છે કે, અંતિમ ડ્રાટ આવ્યા બાદૃ જે લોકોના નામ એનઆરસીમાં નથી ત્ોમના ભાવિનું શું થશે. આજે રાજનાથિંસહે આ સંદૃર્ભમાં ખુલાસો કર્યો હતો અન્ો કહૃાું હતું કે, આ સમગ્ર મામલામાં પારદૃર્શકતા દૃર્શાવવામાં આવશે. એનઆરસી લિસ્ટન્ો લઇન્ો અડચણો દૃેખાઈ રહી છે. તમામ બાબતો સુપ્રીમ કોર્ટના દૃેખરેખમાં ચાલી રહી છે. જે લોકોન્ો લાગ્ો છે કે, ત્ોમના નામ અંદૃર હોવા જોઇએ ત્ોમન્ો સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. રજિસ્ટ્રાર જનરલ શૈલેષે સ્પષ્ટતા કરતા કહૃાું છે કે, આ લિસ્ટ અંતિમ નથી. ક્લેઇમ અને વાંધાઓની નોંધણી કરવામાં આવશે. આગામી દિૃવસોમાં આ લોકોના મતાધિકારન્ો લઇન્ો પણ પ્રશ્ર્નો ઉઠશે. આ ૪૦ લાખ લોકો મતદૃાન કરી શકશે કે કેમ ત્ો સંદૃર્ભમાં અંતિમ નિર્ણય ચૂંટણી પંચ દ્વારા લેવામાં આવશે. ક્લેઇમ કરવાની તક આપવામાં આવી છે. ૩૦મી ઓગસ્ટથી લઇન્ો ૨૮મી સપ્ટેમ્બર સુધી દૃાવા કરી શકાય છે. સમગ્ર સુનાવણી બાદૃ આનો નિકાલ કરવામાં આવશે. આસામમાં રહેલા અરજીદૃારો હેલ્પલાઈન નંબર ૧૫૧૦૭ પર કોઇપણ સમયે કોલ કરી શકે છે. યાદૃીમાં એવા લોકોન્ો પણ સામેલ કરવામાં આવશે જે લોકોના વંશજ દૃેશની પ્રથમ વસ્તીગણતરી ૧૯૫૧માં સામેલ હતા. આસામમાં ગ્ોરકાયદૃેરીત્ો રહેતા બાંગ્લાદૃેશીઓનો મામલો ખુબ જટિલ મુદ્દો રહૃાો છે. આન્ો લઇન્ો કેટલાક મોટા િંહસક આંદૃોલન પણ થઇ ચુક્યા છે. આસામના મુળ નાગરિકોએ તર્ક આપ્યું છે કે, ગ્ોરકાયદૃેરીત્ો આવીન્ો અહીં રહેતા લોકો ત્ોમના અધિકારો મેળવી રહૃાા છે. ૮૦ દૃશકમાં આન્ો લઇન્ો સ્ટુડન્ટ મુવમેન્ટ હાથ ધરાયું હતું. ત્યારબાદૃ આસામ ગણપરિષદૃ અને તત્કાલિન રાજીવ ગાંધી સરકાર વચ્ચે સમજૂતિ થઇ હતી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, ૧૯૭૧ સુધી જે પણ બાંગ્લાદૃેશી આસામમાં ઘુસ્યા છે ત્ોમન્ો નાગરિકતા આપવામાં આવશે. બાકીના લોકોન્ો દૃેશ નિકાલ કરી દૃેવામાં આવશે. અંતિમ ડ્રાટ આવ્યા બાદૃ જે લોકોના નામ નથી ત્ોમના ભાવિન્ો લઇન્ો પ્રશ્ર્નો થઇ રહૃાા છે. ત્ોમન્ો પરત બાંગ્લાદૃેશ મોકલવામાં આવશે કે કેમ ત્ો પણ પ્રશ્ર્ન થઇ રહૃાો છે.