આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

  • આજના દિવસ નો ઈતિહાસ
    આજના દિવસ નો ઈતિહાસ

7 જુલાઈ,1550ના રોજ યુરોપ દ્વારા ચોકલેટ બહાર પડાઈ હતી.
7 જુલાઈ,1855ના રોજ કલકત્તાના 30,000 લોકો બ્રીટીશ સામે લડત કરવા ગયા હતા.
7 જુલાઈ, 2015ના રોજ ગઉઉઇ એ પશુ પોષણ નામની વેબ અને એન્ડ્રોઈડ પ્લેટફોર્મ એપ્લીકેશન વિકસાવી હતી.